โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 21 ตำรวจชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 21 ตำรวจชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 21 ตำรวจชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 21 ตำรวจชั้นนายพล เป็นกรณีพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ 21 ตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 26 พ.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพลรุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) จำนวน 21 ราย ดังนี้

1. พลตำรวจโท สมศักดิ์ จันทะพิงค์ เป็นพลตำรวจเอก
2. พลตำรวจตรี ทนงศักดิ์ ทั่งทอง เป็นพลตำรวจโท
3. พลตำรวจตรี สุรพล เกษประยูร เป็นพลตำรวจโท
4. พลตำรวจตรี โสพรรณ ธนะโสธร เป็นพลตำรวจโท
5. พลตำรวจตรี อดุลย์ รัตนภิรมย์ เป็นพลตำรวจโท
6. พลตำรวจตรีหญิง สุวรรณี วุฒิณรงค์ตระกูล เป็นพลตำรวจโทหญิง
7. พันตำรวจเอก กิจจ์พัฒน์ แตงจุ้ย เป็นพลตำรวจตรี
8. พันตำรวจเอก บุญส่ง นามกรณ์ เป็นพลตำรวจตรี
9. พันตำรวจเอก ปราโมทย์ ไชยชิต เป็นพลตำรวจตรี
10. พันตำรวจเอก พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ เป็นพลตำรวจตรี
11. พันตำรวจเอก ยงยุทธ จันตะบุตร เป็นพลตำรวจตรี
12. พันตำรวจเอก วิโรจน์ เหมือนแท้ เป็นพลตำรวจตรี
13. พันตำรวจเอก ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์ เป็นพลตำรวจตรี
14. พันตำรวจเอก สมหมาย อุปถัมภ์ เป็นพลตำรวจตรี
15. พันตำรวจเอก สุวรรณ ห้วยธาร เป็นพลตำรวจตรี
16. พันตำรวจเอก อวิรุทธ์ รัชชุศิริ เป็นพลตำรวจตรี
17. พันตำรวจเอก อำนวย มณีรัตน์ เป็นพลตำรวจตรี
18. พันตำรวจเอก เอกวุฒิ เสน่ห์พร เป็นพลตำรวจตรี
19. พันตำรวจเอกหญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ เป็นพลตำรวจตรีหญิง
20. พันตำรวจเอกหญิง ประกายจันทร์ สุนทรศร เป็นพลตำรวจตรีหญิง
21. พันตำรวจเอกหญิง สินีนาฏ กองมงคล เป็นพลตำรวจตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

ในวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตํารวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) จํานวน 372 ราย 

 

กลับขึ้นด้านบน