เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตร

เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตร

เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตร

รูปข่าว : เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตร

เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรได้ดีคือ Big data, robotics, blockchain, internet of things และโปรตีนทางเลือก (alternative protein)

จากการศึกษาร่วมกันของ PricewaterhouseCoopers, Rabobank และ Temasek ระบุชัดว่าภูมิภาคเอเชีย จำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในภาคการเกษตรประมาณ 800,000 ล้านเหรียญฯ ในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อช่วยการเกษตรให้มีอาหารเพียงพอ

ประมาณ 550,000 ล้านเหรียญฯ จะถูกใช้ไปเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเกษตรให้ยั่งยืน ปลอดภัย มีสุขภาพดี และสะดวกสบาย ในขณะที่อีก 250,000 ล้านเหรียญฯ จะถูกใช้ไปเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพการสร้างผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประเมินออกมาเป็นมูลค่าการลงทุนที่ต้องการประมาณ 290,000 ล้านเหรียญฯ ในปี ค.ศ.2030 ซึ่งมากกว่ามูลค่าการลงทุนในปัจจุบันที่ 130,000 ล้านเหรียญฯ ถึงเท่าตัว

อุตสาหกรรมการเกษตรในเอเชียกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ภาวะ climate change การเสื่อมลงของสภาพแวดล้อม และอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่คาดว่าจะถึง 250 ล้านคนในปี ค.ศ.2030

เอเชีย คือ ภูมิภาคที่คาดว่าจะมีการลงทุนและใช้เงินในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจาก 4 ล้านล้านเหรียญฯ​ ในปีนี้ไปเป็น 8 ล้านล้านเหรียญฯ ในทศวรรษหน้า

การศึกษาระบุชัดว่าเทคโนโลยี คือ ตัวช่วยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรให้สามารถสร้างผลผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของประชากร ได้แก่ เทคโนโลยี big data, robotics, blockchain, internet of things และ โปรตีนทางเลือก (alternative proteins) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งหมดจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย และย่นระยะเวลาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารลงได้

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า ภูมิภาคเอเชียมีการลงทุนในเทคโนโลยีในภาคการเกษตรที่ตามหลังยุโรปอยู่ เช่น ในอิสราเอลมีมากกว่า 700 บริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่อหัวประชากรประมาณ 20-24 เหรียญฯ ในขณะที่จีนอยู่ที่ 2.5 เหรียญฯ และอินเดียอยู่ที่ 1.8 เหรียญฯ

ขณะที่สิงคโปร์มีแผนจะเปิด “อุทยานนวัตกรรมอาหารเกษตร” หรือ Agrifood Innovation Park ในปี ค.ศ.2021 สำหรับประเทศไทยมี เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลับขึ้นด้านบน