กรมพลศึกษา จัดงาน Power UP สร้างเสริมสุขภาพ

กรมพลศึกษา จัดงาน Power UP สร้างเสริมสุขภาพ

กรมพลศึกษา จัดงาน Power UP สร้างเสริมสุขภาพ

กรมพลศึกษา จับมือ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานราชการ จัดงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน

รูปข่าว : กรมพลศึกษา จัดงาน Power UP สร้างเสริมสุขภาพ

กรมพลศึกษา ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานราชการ จัดงาน Power UP ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ โครงการจัดงานประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ นันทนาการของประชาชน 

โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลัง เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐ


ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

1. สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการกีฬาขั้นพื้นฐาน สร้างความสนใจและความรักในการกีฬา พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน

2. เพื่อความร่วมมือในการสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและนันทนาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

3. เพื่อลดปัญหาด้านการสาธารณสุขของไทย โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ ประชาชนมีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยใช้การกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน