"อนุทิน" คุมบอร์ดสารเคมีคานอำนาจ คกก.วัตถุอันตราย

"อนุทิน" คุมบอร์ดสารเคมีคานอำนาจ คกก.วัตถุอันตราย

"อนุทิน" คุมบอร์ดสารเคมีคานอำนาจ คกก.วัตถุอันตราย

รูปข่าว : "อนุทิน" คุมบอร์ดสารเคมีคานอำนาจ คกก.วัตถุอันตราย

มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีมีหนังสือแต่งตั้งให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขึ้นนั่งคุมบอร์ดสารเคมี ทำให้กรรมการชุดนี้มีบทบาทคานอำนาจกับคณะกรรมการวัตถุอันตราย และทำให้แผนจัดการสารเคมีแห่งชาติ เลิกใช้ 3 สารเคมีในปี 2563 ได้ตามเป้าหมาย

วันนี้ (9 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ

โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวให้กับหน่วยงานรับปฏิบัติ ประกอบด้วยแผนฉบับที่ 1-4 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555-2564) เป็นแผนระยะยาว 10 ปี โดยมีเป้าประสงค์ว่า ภายในปี 2564 สังคม และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย บนพื้นฐานของการจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

และแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะต้น (พ.ศ.2555-2558) ระยะกลาง (พ.ศ.2559-2561) และระยะปลาย (พ.ศ.2562-2564) มีเป้าหมาย คือมีกลไกและระบบบริหารจัดการสารเคมีของประเทศที่คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ในแผนปฏิบัติการระยะต้น ได้มีการเสนอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายการจัดการสารเคมี เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีขึ้นมาภายใต้ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ซึ่งเป็นคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ในปัจจุบัน และมีคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดัน พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ....ขึ้นมาใช้แทน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยจากนี้ไปการเดินหน้ามาตรการเลิกใช้สาร 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ในปี 2563 จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ เพื่อจัดการสารเคมีของประเทศในภาพรวมต่อไป ก่อนส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายออกมติ รวมทั้งการแบนสารชนิดอื่นที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ความเป็นพิษ มีอันตรายต่อมนุษย์ด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน