ส.ส.อนค.เสนอแก้ไขข้อบังคับประชุมสภาฯ แก้เกมรัฐบาลไม่ยอมแพ้โหวต

ส.ส.อนค.เสนอแก้ไขข้อบังคับประชุมสภาฯ แก้เกมรัฐบาลไม่ยอมแพ้โหวต

ส.ส.อนค.เสนอแก้ไขข้อบังคับประชุมสภาฯ แก้เกมรัฐบาลไม่ยอมแพ้โหวต

รูปข่าว : ส.ส.อนค.เสนอแก้ไขข้อบังคับประชุมสภาฯ แก้เกมรัฐบาลไม่ยอมแพ้โหวต

ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เสนอญัตติแก้ข้อบังคับการประชุมสภาฯ เรื่องการนับคะแนนใหม่ ข้อ 83 และ 85

วันนี้ ( 11 ธ.ค. 2562) ส.ส.พรรคอนาคตใหม่นำโดย นายธีรัจชัย พันธุมาศ และนายคารม พรพลกลาง ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งญัตติแก้ไขร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่ 85 และ 83 เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีการเสนอญัตติการนับคะแนนใหม่ของรัฐบาล อย่างเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีก และไม่ให้เป็นบรรทัดฐานการตีความของประธานสภา

โดยนายคารมระบุว่า ที่พรรคอนาคตใหม่ต้องยื่นญัตตินี้ เพราะพรรครัฐบาลไม่ยอมแพ้หลังจากที่ลงคะแนนครั้งแรกในญัตติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้คำสั่ง คสช.ตามมาตรา 44  ซึ่งไม่ต้องการเห็นการเล่นเกมในสภาฯ

 

ด้วยข้อบังคับกำหนดให้นับใหม่ได้เมื่อคะแนนเสียงต่างกันไม่เกิน 25 คะแนนในภาวะที่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ  ย้ำว่าเพื่อสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ไม่ใช่การสร้างกติกาใหม่

ทั้งนี้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ยกเลิกข้อ 83 ของข้อบังคับการประชุมฉบับปัจจุบัน แก้ไขเป็น “การลงคะแนนเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตามข้อ (1) จะใช้วิธีตาม (2) หรือ (3) ได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุมอนุมัติ

และ "เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ 83 (1) หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการนับคะแนนเป็นไปและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “โดยไม่ถูกต้อง หรือมิได้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม สมาชิกอาจร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า20 คน ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ด้วยวิธีการเรียกชื่อสมาชิกตามลำดับหมายเลขประจำตัวสมาชิกที่ได้ปรากฏในใบประมวลผลการลงคะแนนในครั้งก่อน เว้นแต่คะแนนเสียงต่างกันเกินกว่า 25 คะแนนจะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ไม่ได้"

กลับขึ้นด้านบน