ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ หลัง น.ส.ภคอร จันทรคณา ได้ลาออกจากตําแหน่งโฆษกพรรค และนายศยุน ชัยปัญญา ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรค

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ลงวันที่ 17 ก.ย.2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ คงเหลือจํานวน 8 คนนั้น 

บัดนี้ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณี น.ส.ภคอร จันทรคณา ได้ลาออกจากตําแหน่งโฆษกพรรคไทยศรีวิไลย์ และนายศยุน  ชัยปัญญา ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ.2561 ข้อ 29 (2) นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์คงเหลือ จํานวน 6 คน ได้แก่

  1. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรค
  2. พล.ท.อัศวิน รัชฎานนท์ รองหัวหน้าพรรค
  3. นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรค
  4. นายจํารูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรค
  5. น.ส.ชุติมา โชคอารีย์ เหรัญญิกพรรค
  6. นายอธิวัฒน์  บุญชาติ รองโฆษกพรรค

 

กลับขึ้นด้านบน