พึ่งศาลปกครองกลาง ฟ้องระงับโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก

พึ่งศาลปกครองกลาง ฟ้องระงับโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก

พึ่งศาลปกครองกลาง ฟ้องระงับโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก

รูปข่าว : พึ่งศาลปกครองกลาง ฟ้องระงับโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก

ชาวบ้าน จ.สระบุรี กว่า 200 คนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150 เมกะวัตต์ ชี้การศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ไม่ครอบคลุมผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชน โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเลี้ยงโคนมอินทรีย์

วันนี้ (16 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.30 น. กลุ่มชาวบ้านจาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เดินทางมาที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอเพิกถอนใบอนุญาตผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (ร.ง.4) และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารควบคุม (อ.1) ที่ออกให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยให้เหตุผลว่า โครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ขณะที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ของโรงไฟฟ้านี้ ไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริง ขาดการศึกษาถึงกลุ่มอาชีพของประชาชนที่สำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นผลทำให้เกิดการล่มสลายของชุมชนและสูญเสียอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรโคนมอินทรีย์ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและอาจเกิดการปนเปื้อนสารพิษในน้ำนมได้

 

นอกจากนี้ในรายงานยังไม่ได้กล่าวถึงความเสียหายในด้านวิถีชีวต และเศรษฐกิจ ส่วนด้านสังคม มีการศึกษาผลกระทบต่อคนอย่างไม่ครอบคลุม โดยไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงเป็นพิเศษต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบาง รวมถึงประเด็นสำคัญคือการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงกลับไม่ได้รับข้อมูลและไม่ได้ถูกเชิญเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำรายงาน EHIA ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ จึงถือได้ว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการกำกับกิจการนำรายงาน EHIA ฉบับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปประกอบการพิจารณา แม้จะมีการยื่นคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่แล้ว จึงถือว่าใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน

ข้อเรียกร้องขอระงับโรงไฟฟ้าถ่านหินมวกเหล็ก

1. ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ที่ให้ความเห็นชอบรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2. ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่ให้ความเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และให้คณะกรรมการ กกพ. มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารควบคุมด้วย

3. ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเทศบาลเมืองทับกวาง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตโดยเคร่งครัด และให้หยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราวก่อน จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตครบถ้วน

 

กลับขึ้นด้านบน