กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานแม่สอด

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานแม่สอด

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานแม่สอด

รูปข่าว : กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานแม่สอด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสาร (หลังใหม่) ท่าอากาศยานแม่สอด

วันนี้ (16 ธ.ค.2562) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสาร (หลังใหม่) ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายทวี เกศิสำอาง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่สอด และประชาชน จ.ตาก เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร (หลังใหม่) ท่าอากาศยานแม่สอด เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน พ.ค.2559 เสร็จเมื่อเดือน เม.ย.2561 งบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 447,600,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน จ.ตาก รวมถึงทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีขนาดเล็กและไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสาร

อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 12,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1,700,000 คนต่อปี ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า - ออก ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่ทําการสํานักงานท่าอากาศยานแม่สอด สํานักงานสถานีสายการบิน ห้องจําหน่ายบัตรโดยสาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจําหน่ายสินค้าของที่ระลึกและสินค้าอุปโภค บริโภค ร้านค้าปลอดภาษีอากร พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงขยายทางวิ่งให้มีความยาวมากขึ้นจากเดิมขนาด 1,500 เมตร เป็นขนาด 2,100 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาด Boeing 737 และ Airbus A320 มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 ปัจจุบัน ท่าอากาศยานแม่สอดมีสายการบินนกแอร์ให้บริการในเส้นทางแม่สอด - ดอนเมือง - แม่สอด

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการกรมท่าอากาศยานภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร (หลังใหม่)

กลับขึ้นด้านบน