ประชุมร่วมรัฐสภา 24 ธ.ค.พิจารณากฎหมายปฏิรูปประเทศและพิธีสาร

ประชุมร่วมรัฐสภา 24 ธ.ค.พิจารณากฎหมายปฏิรูปประเทศและพิธีสาร

ประชุมร่วมรัฐสภา 24 ธ.ค.พิจารณากฎหมายปฏิรูปประเทศและพิธีสาร

รูปข่าว : ประชุมร่วมรัฐสภา 24 ธ.ค.พิจารณากฎหมายปฏิรูปประเทศและพิธีสาร

ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แถลงวาระการประชุมร่วมรัฐสภาครั้งแรก 24 ธ.ค.นี้

วันนี้ ( 18 ธ.ค.2562) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือ วิปวุฒิสภา แถลงมติวิปวุฒิสภาว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 24 ธ.ค.นี้ จะเริ่มในเวลา 10.00 น. ซึ่งมีเรื่องสำคัญที่ถือเป็นมิติใหม่ของรัฐสภาไทย คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นตามแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ในการพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ยังมีวาระเรื่องร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ,การพิจารณาพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนฉบบที่ 4 ,พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่ 8 ภายใต้กรอบความตกว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ,ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีราชอาณาจักรไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการประชุมร่วมฯครั้งนี้ใช้ห้องประชุมจันทรา โดยจัดสรรให้ ส.ศงและ ส.ว.ได้นั่งทั้งชั้นลอย และชั้นล่าง รวม 750 ที่นั่ง

กลับขึ้นด้านบน