ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "อนาคตใหม่"

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "อนาคตใหม่"

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "อนาคตใหม่"

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร "อนาคตใหม่"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ หลัง น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค และตําแหน่งกรรมการบริหาร

วันนี้ (19 ธ.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ 3 ต.ค.2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ จํานวน 17 คนนั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

กรณี น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค และตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่
ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 20 (1) และข้อ 38 (1) (2) นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คงเหลือ
จํานวน 16 คน ได้แก่

 1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
 2. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 1
 3. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 2
 4. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 3
 5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 4
 6. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
 7. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
 8. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 9. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค
 10. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค
 11. น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค
 12. นายชันภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
 13. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค
 14. นายสุนทร  บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
 15. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค 
 16. นายนิรามาน  สุไลมาน กรรมการบริหารพรรค

 

กลับขึ้นด้านบน