วุฒิสภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วุฒิสภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วุฒิสภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รูปข่าว : วุฒิสภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่องตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (21 ธ.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่องตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่ง ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 82 ประกอบด้วย

 


1. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
2. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
3. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
4. นายกิตติ วะสีนนท์
5. นายจเด็จ อินสว่าง
6. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
7. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
8. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
9. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
10. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
11. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
12. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
13. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
14. พลเอก ธงชัย สาระสุข
15. นางนฤมล ล้อมทอง
16. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
17. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
18. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
19. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
20. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
21. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
22. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
23. นายวิทยา ผิวผ่อง
24. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
25. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
26. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
27. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
28. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
29. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
30. พลเอก อู๊ด เบื้องบน
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน