ตั้ง "พล.ต.อ.ศรีวราห์" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ตั้ง "พล.ต.อ.ศรีวราห์" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ตั้ง "พล.ต.อ.ศรีวราห์" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

รูปข่าว : ตั้ง "พล.ต.อ.ศรีวราห์" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล" เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

วานนี้ (23 ธ.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 350/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ใจความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จึงแต่งตั้ง พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กลับขึ้นด้านบน