ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผล 1 ม.ค.63

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผล 1 ม.ค.63

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผล 1 ม.ค.63

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผล 1 ม.ค.63

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรรมการค่าจ้าง ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ มีผล 1 ม.ค.2563

วันที่ 27 ธ.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2562 และมีมติเห็นชอบให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 ม.ค.2561

2.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 336 บาท ในท้องที่ จ.ชลบุรี และ จ.ภูเก็ต

3.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 335 บาท ในท้องที่ จ.ระยอง

4.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 331 บาท ในท้องที่กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร

5.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 330 บาท ในท้องที่ จ.ฉะเชิงเทรา

6.ให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 325 บาท ในท้องที่ จ.กระบี่ จ.ขอนแก่น จ.เชียงใหม่ จ.ตราด จ.นครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พังงา จ.ลพบุรี จ.สงขลา จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จ.หนองคาย และ จ.อุบลราชธานี

7.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 324 บาท ในท้องที่ จ.ปราจีนบุรี

8.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 323 บาท ในท้องที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.จันทบุรี จ.นครนายก จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร และ จ.สมุทรสงคราม

9.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 320 บาท ในท้องที่ จ.กาญจนบุรี จ.ชัยนาท จ.นครพนม จ.นครสวรรค์ จ.น่าน จ.บึงกาฬ จ.บุรีรัมย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.พัทลุง จ.พิษณุโลก จ.เพชรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.พะเยา จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.เลย จ.สระแก้ว จ.สุรินทร์ จ.อ่างทอง จ.อุดรธานี และ จ.อุตรดิตถ์

10.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 315 บาท ในท้องที่ จ.กำแพงเพชร จ.ชัยภูมิ จ.ชุมพร จ.เชียงราย จ.ตรัง จ.ตาก จ.นครศรีธรรมราช จ.พิจิตร จ.แพร่ จ.มหาสารคาม จ.แม่ฮ่องสอน จ.ระนอง จ.ราชบุรี ลำปาง จ.ลำพูน จ.ศรีสะเกษ จ.สตูล จ.สิงห์บุรี จ.สุโขทัย จ.หนองบัวลำภู จ.อุทัยธานี และ จ.อำนาจเจริญ

11.ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 313 บาท ในท้องที่จังหวัด จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา

12.เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 ถึงข้อ 11 คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม
(1) 7 ชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(2) 8 ชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (1)

13.ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

14.ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.เป็นต้นไป

กลับขึ้นด้านบน