โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.สุรยุทธ์" เป็นประธานองคมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.สุรยุทธ์" เป็นประธานองคมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.สุรยุทธ์" เป็นประธานองคมนตรี

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.อ.สุรยุทธ์" เป็นประธานองคมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น ประธานองคมนตรี

วันนี้ (4 ม.ค.2563)​ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเรื่อง แต่งตั้งประธานองคมนตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
โดยที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา
ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

 

 

กลับขึ้นด้านบน