"อุตตม" แถลงหลักการหั่นงบปี 63 ลดลง 16,231 ล้านบาท

"อุตตม" แถลงหลักการหั่นงบปี 63 ลดลง 16,231 ล้านบาท

"อุตตม" แถลงหลักการหั่นงบปี 63 ลดลง 16,231 ล้านบาท

รูปข่าว : "อุตตม" แถลงหลักการหั่นงบปี 63 ลดลง 16,231 ล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะประธาน กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 แถลงหลักการพิจารณางบฯ หลังปรับลดลง 16,231,217,700 บาท ชี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

วันนี้ (8 ม.ค.2563) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แถลงหลักการพิจารณางบฯ 63 โดยระบุว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเชื่อมกับเป้าหมายระดับชาติ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานดำเนินการไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเอง และการใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งยังต้องมีตัวชี้วัดสำหรับงบฯ ปีต่อไป จึงปรับลดงบฯ ลง 16,231,217,700 บาท

ในส่วนการปรับลดงบฯ คณะกรรมาธิการได้นำข้อมูลมาประกอบการพิจาณาอย่างเข้มงวด ทั้งโครงการหรือรายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยใช้จ่ายจากการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 หรือเป็นโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกเลื่อมปี 

โครงการหรือรายการที่มีเป้าหมายการดำเนินการไม่ชัดเจน ให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความประหยัด โดยคงเป้าหมายเดิมไว้ได้ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การจ้างเหมาบริการ การจ้างที่ปรึกษา การเดินทางไปราชการต่างประเทศ เป็นต้น

ส่วนโครงการหรือรายการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันของปีงบฯ 2563 หรือรายการใช้จ่ายผูกพันเดิมที่หมดการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เสนอไว้ รวมถึงโครงการหรือรายการที่สามารถใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น 

สำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานประกันสังคม และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวมจำนวน 16,231,217,700 บาท เท่ากับจำนวนที่ปรับลด

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่รับงบประมาณได้รับงบฯ สำหรับการรองรับการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติในวาระต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 27,576,100 บาท ไปเป็นงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ส.2562

 

 

กลับขึ้นด้านบน