ประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมเขต 2 กำแพงเพชร

ประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมเขต 2 กำแพงเพชร

ประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมเขต 2 กำแพงเพชร

รูปข่าว : ประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งซ่อมเขต 2 กำแพงเพชร

เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563

( 23 ม.ค. 2563) เวปไซต์ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

          โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง(1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

         มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563"

         มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

         มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง

         มาตรา 4 ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตรามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้สนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

    

 

 

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0003.PDF

กลับขึ้นด้านบน