โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 40 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 40 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 40 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 40 นาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 40 นาย

วันที่ 28 ม.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย ดังนี้

ว่าที่พันเอก ธเดช บุญปิยทัศน์ เป็น พันเอก
ว่าที่พันเอก วโรดม ปุณยานันต์ เป็น พันเอก
ว่าที่พันเอก อนันต์ บุตรพรม เป็น พันเอก
ว่าที่นาวาเอก วรากร วิชาเพียร เป็น นาวาเอก
ว่าที่นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง เป็น นาวาเอก
ว่าที่นาวาอากาศเอก อัมพร กันโอภาส เป็น นาวาอากาศเอก
ว่าที่นาวาอากาศเอก วิริยะ สุยะนันทน์ เป็น นาวาอากาศเอก
ว่าที่นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์ เป็น นาวาอากาศเอก
ว่าที่พันโท ถนอมไชย ดำขำ เป็น พันโท
ว่าที่พันโทหญิง อมรกมล บุณยทรรพ เป็น พันโทหญิง
ว่าที่พันตรี ชลากร สุกใส เป็น พันตรี
ว่าที่นาวาอากาศตรี ปิยะ ดิสภักดี เป็น นาวาอากาศตรี
ว่าที่นาวาอากาศตรี รังสรรค์ เพ็ชร์ส้ม เป็น นาวาอากาศตรี
ว่าที่นาวาอากาศตรี สมศักดิ์ แก้วโกมล เป็น นาวาอากาศตรี
ว่าที่นาวาอากาศตรีหญิง มัทนา เนื่องดุลยศักดิ์ เป็น นาวาอากาศตรีหญิง
ว่าที่ร้อยเอก กิตติ กาญจนภูพิงค์ เป็น ร้อยเอก
ว่าที่ร้อยเอก อนุวัช จันทร์ส่อง เป็น ร้อยเอก
ว่าที่เรือเอกหญิง สุพรรณิกา ธีรพงศากร เป็น เรือเอกหญิง
ว่าที่เรืออากาศเอก ยุทธพงษ์ รอดดี เป็น เรืออากาศเอก
ว่าที่เรืออากาศเอก ชวลิต โพธิ์งาม เป็น เรืออากาศเอก
ว่าที่เรืออากาศเอก มลเทียน อ่องคำ เป็น เรืออากาศเอก
ว่าที่เรืออากาศเอก รณยุทธ ปัญญามูลวงศา เป็น เรืออากาศเอก
ว่าที่เรืออากาศเอก ทวีเกียรติ จีนทวงษ์ เป็น เรืออากาศเอก
ว่าที่เรืออากาศเอก วัชระ พันธุ์ศรี เป็น เรืออากาศเอก
ว่าที่ร้อยโท เสถียร บุญเรืองศรี เป็น ร้อยโท
ว่าที่ เรือโทหญิง จินตนา ดานขุนทด เป็น เรือโทหญิง
ว่าที่เรืออากาศโท สมชาย สวนสุข เป็น เรืออากาศโท
ว่าที่เรืออากาศโท สุนทร ผ่องอำไพ เป็น เรืออากาศโท
ว่าที่เรืออากาศโท ชัยยะ นาคเงิน เป็น เรืออากาศโท
ว่าที่เรืออากาศโท วิชัย โพธิ์สร้อย เป็น เรืออากาศโท
ว่าที่เรืออากาศโท ประภาส ศรีเคน เป็น เรืออากาศโท
ว่าที่ร้อยตรี นิยม มานะกุล เป็น ร้อยตรี
ว่าที่ร้อยตรี สุรัตน์ พิเคราะห์แน่ เป็น ร้อยตรี
ว่าที่ร้อยตรี ทันสมัย บรรจง เป็น ร้อยตรี
ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ตีเมืองสอง เป็น ร้อยตรี
ว่าที่ร้อยตรี คงสิทธิ์ ทองมนต์ เป็น ร้อยตรี
ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต ดวงตะวัน เป็น ร้อยตรี
ว่าที่ร้อยตรี สมคิด เจนนา เป็น ร้อยตรี
ว่าที่เรืออากาศตรี ปัญญา เข็มนาค เป็น เรืออากาศตรี
ว่าที่เรืออากาศตรี จิรยุทธ ชูชัยมงคล เป็น เรืออากาศตรี

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2562 และลำดับที่ 2-40 ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.2562
ประกาศ ณ วันที 21 ม.ค.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน