กพท.ให้สายการบินตรวจคัดกรองผู้โดยสารสกัดไวรัสโคโรนา

กพท.ให้สายการบินตรวจคัดกรองผู้โดยสารสกัดไวรัสโคโรนา

กพท.ให้สายการบินตรวจคัดกรองผู้โดยสารสกัดไวรัสโคโรนา

รูปข่าว : กพท.ให้สายการบินตรวจคัดกรองผู้โดยสารสกัดไวรัสโคโรนา

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา โดยให้สายการบินตรวจคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่ที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ

วันนี้ (28 ม.ค.2563) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ลงนามในประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 3 แจ้งให้ผู้ประกอบการสายการบินรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 3

ตามที่มีรายงานของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรเนปาล สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาเลเซีย แคนาดา ไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 นั้น

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคดังกล่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ World Health Organization (WHO) ดังนี้

1. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ณ สถานีต้นทาง ในพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ โดยการสังเกต หากพบผู้โดยสารมีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ ณ สถานีต้นทางนั้นทันที หากการวินิจฉัยเห็นว่ามีความเสี่ยง ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) แก่ผู้โดยสารนั้น

 

2. ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศซึ่งมีเที่ยวบินจากพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ ตรวจพบในระหว่างการเดินทางมายังประเทศไทยว่า มีผู้โดยสารที่มีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยานดำเนินการแจ้งข้อมูลการตรวจพบดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศทราบ เพื่อรายงานให้แก่ท่าอากาศยานปลายทาง พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ณ ท่าอากาศยานทุกแห่ง

2.1 General Declaration (ตาม Appendix 1. to ICAO Annex 9)

2.2 Public Health Passenger Locator Form (ตาม Appendix 13. to ICAO Annex 9)

3. ถ้ามีความจำเป็นเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับรายงาน ให้ท่าอากาศยานพิจารณาจัดลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) เพื่อประโยชน์ในการกักกันโรคให้กับอากาศยานที่มีผู้โดยสาร

4. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศซึ่งมีเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ พิจารณาดำเนินการ ตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อสถานการณ์ และติดตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศดังกล่าวด้วย

5. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีต้นทางและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้ทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

กลับขึ้นด้านบน