โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 17 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 17 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 17 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 17 นาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 17 นาย

วันนี้ (11 ก.พ.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียดว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) จำนวน 17 ราย ดังนี้

พล.ต.ต.ชยพจน์ หาสุณหะ เป็น พล.ต.ท.
พล.ต.ต.ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ เป็น พล.ต.ท.
พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง เป็น พล.ต.ท.
พล.ต.ต.สุจินต์ มีกะจิตต์ เป็น พล.ต.ท.
พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล เป็น พล.ต.ท.
พ.ต.อ.ชยุต เมธาวัฒนกิจ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.ณรงค์ ถัดทะพงษ์ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.ณรงค์ยศ อุณหบัณฑิต เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.เดชาวัติ โพธิสาร เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.ธนะศักดิ์ วงศ์ลือเกียรติ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.นวิบูน บัวสิษห์ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.บดินทร์ เจริญวงษ์ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.พัฒน์ชนนท์ เกียรตินันท์ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ. เลิศศักดิ์ แสนสุทธิ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.สินาด อาจหาญวงศ์ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.สุวัฒน์ อินทสิทธิ์ เป็น พล.ต.ต.
พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ เป็น พล.ต.ต.หญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 ม.ค.2563

กลับขึ้นด้านบน