มข.สั่งห้ามไป 10 ประเทศ หลังพบ 2 นศ.กลับจากเกาหลีใต้มีไข้สูง

มข.สั่งห้ามไป 10 ประเทศ หลังพบ 2 นศ.กลับจากเกาหลีใต้มีไข้สูง

มข.สั่งห้ามไป 10 ประเทศ หลังพบ 2 นศ.กลับจากเกาหลีใต้มีไข้สูง

รูปข่าว : มข.สั่งห้ามไป 10 ประเทศ หลังพบ 2 นศ.กลับจากเกาหลีใต้มีไข้สูง

มข.ประกาศห้ามบุคคลากร-อาจารย์-นักศึกษา เดินทางไป 10 ประเทศ หวั่นติดเชื้อ COVID-19 หลังพบบุคคลากร-นักศึกษา 59 คน กลับมาจากเกาหลีใต้ และมี่ไข้สูง 2 คน จนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต้องทั้งหมดกักโรค 14 วัน

วันนี้ (25 ก.พ.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศหลังจากพบว่า มีบุคคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 59 คนเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-23 ก.พ.ที่ผ่านมา และหลังจากเดินทางกลับพบว่า มีนักศึกษา 2 คน มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส แต่เมื่อตรวจ COVID-19 มีผลเป็นลบ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงให้ทุกคนหยุดเรียน และหยุดทำงานเป็นเวลา 14 วัน ในที่พักของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

สำหรับประกาศดังกล่าวระบุว่า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 370/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศที่ 195/2563 เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 สำหรับผู้ที่เดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า มีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีการแพร่ระบาทไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาสัยขอนแก่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 15 วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้อ 23 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาสัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2559) เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 13/2559) เรื่อง วันลา เวลาปฏิบัติงาน การลา และการรับเงินเตือนระหว่างลาสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1.ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ท้ายประกาศนี้ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

ข้อ 2.กรณีหากได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปแล้ว ก่อนวันประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ขอให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร พิจารณางดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พันระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1. และถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติเกิดขึ้น ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังศับ ให้สามารถเบิกจ่ายคำใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง

ข้อ 3.กรณีมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องไปปฏิบัติงานโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร แจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา และให้แจ้งข้อมูลการเดินทางในแบบฟอร์มตาม OR Code ท้ายประกาศนี้ หรือติดต่อหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-363-568 หรือ 043-363-573 (วันเวลาราชการ) หรือกลุ่มควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1422 (วันเวลาราชการ) เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและเฝ้าระวังหลังเดินทางกลับ

ข้อ 4.ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรด COVID - 19 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางหรือเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว มีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้วรายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี โดยให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 หากตรวจพบหรือมีอาการที่เข้าได้กับโรคติดเชื้อ COVID- 19 ต้องเข้ารับการรักษาในห้องแยกของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ และอาการป่วยหายเป็นปกติ

4.2 หากไม่มีอาการที่เข้าได้กับโรคติดเชื้อ COVID-19 จะต้องวัดไข้และรายงานลงใน
แบบฟอร์มรายงานสุขภาพทุกวันจนครบ 14 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางกลับผ่าน OR Code การรายงานสุขภาพ โรพยาบาลศรีนครินทร์ และให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา

ข้อ 5 ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศ หรือเขตการปกครองในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่าง 24 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปก่อน ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รัอนุมัติเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง
ข้อ 6.ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเทศหรือเขตการปกครองดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติด
เชื้อโรด COVID-19
1.สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
3.สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
4.เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
5.เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6.ญี่ปุ่น
7.มาเลเซีย
8.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
9.สาธารณรัฐสิงคโปร์
10.สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
11.สาธารณรัฐอิตาลี
12.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

กลับขึ้นด้านบน