มท.ออกมาตรการรับมือผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้

มท.ออกมาตรการรับมือผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้

มท.ออกมาตรการรับมือผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้

รูปข่าว : มท.ออกมาตรการรับมือผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้

กระทรวงมหาดไทย ออกมาตรการรองรับประชาชนที่เดินทางกลับจากเมืองอื่นๆ ของเกาหลีใต้ ยกเว้นเมืองแทกู และคย็องซังเหนือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (9 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว 1416 ลงวันที่ 8 มี.ค.2563 เรื่องมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยระบุว่า ตามที่ได้มีข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดินทางกลับมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้น

แรงงานผิด กม.กลับจากเกาหลีใต้ ตั้งแต่ 8 มี.ค.

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีจากเมืองอื่นๆ ยกเว้นเมืองแทกู และเมืองคย็องซังเหนือ ดังนี้ 1. แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2563 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พิจารณาให้อยู่ในสถานที่หรือพื้นที่สำหรับสังเกตอาการที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้จังหวัดดำเนินการตามมาตรการฯ และหลักเกณฑ์ลักษณะและแนวทางจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine)

แรงงานผิด กม.กลับจากเกาหลีใต้ 23 ก.พ.-7 มี.ค.

2. แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ก่อนวันที่ 8 มี.ค.2563 หรือตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.-7 มี.ค.2563 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และในเขตที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันสำรวจว่ามีผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2563 มาพำนักพักอาศัยในพื้นที่หรือไม่

ทั้งนี้ หากพบให้รายงานข้อมูลดังกล่าวมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามแบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่พำนักพักอาศัยในพื้นที่ รวมทั้งขอให้สร้างความเข้าใจให้บุคคลเหล่านั้นไม่ให้สร้างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสาธารณะ โดยขอความร่วมมือให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการ และมีบุคลากรทางการแพทย์ไปตรวจเยี่ยมเป็นประจำทุกวันจนครบ 14 วัน

ขณะเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุขจังหวัด และแรงงานจังหวัด เพื่อยืนยันและนำมาตรวจสอบร่วมกัน พร้อมทั้งรายงานมายังกระทรวงมหาดไทย ตามแบบสรุปรายงานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่พำนักพักอาศัยในพื้นที่ภายในวันที่ 10 มี.ค.2563 เวลา 12.00 น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi0211.3@gmail.com และทาง Line@อัษฎางค์ ตอบข้อสั่งการ

"แรงงานถูก กม.-คนทั่วไป" ที่กลับจากเกาหลีใต้

3. กรณีผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีที่เป็นแรงงานถูกกฎหมาย และผู้ที่เดินทางทั่วไป หลังจากผ่านการคัดกรองที่ท่าอากาศยานแล้ว กระทรวงคมนาคมจะจัดพาหนะเพื่อส่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไปยังจังหวัดภูมิลำเนา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

กลับขึ้นด้านบน