"สุริยะ" สั่งโรงงาน 80,000 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าระวัง COVID-19

"สุริยะ" สั่งโรงงาน 80,000 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าระวัง COVID-19

"สุริยะ" สั่งโรงงาน 80,000 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าระวัง COVID-19

รูปข่าว : "สุริยะ" สั่งโรงงาน 80,000 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าระวัง COVID-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เซ็นคำสั่งขอความร่วมมือโรงงาน 80,000 แห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (11 มี.ค.2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด ล่าสุด ได้ลงนามในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวไม่ให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ในหรือนอกโรงงาน

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติดังนี้ 1.จัดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงานดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ทำความสะอาดมือด้วยการล้างด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ กรณีผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค นอกจากนี้ อาจจัดให้มีการเฝ้าระวังและคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในโรงงาน

กำชับหลีกเลี่ยงเดินทางไป-แวะผ่านประเทศเสี่ยง

2.ให้ดูแลอนามัยในโรงงาน อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า - ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะต่างๆ 3.ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งประเทศที่อาจมีความเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศหรือจะประกาศในอนาคต ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเดือน เม.ย.2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศของทางราชการเปลี่ยนแปลง

4.กรณีมีผู้ปฏิบัติงานต้องเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่หรือผ่านประเทศเสี่ยงก่อนวันที่มีประกาศขอความร่วมมือนี้ ขอให้พิจารณาความจำเป็นของการเดินทาง หากจำเป็นให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ให้เฝ้าระวัง 14 วัน โดยให้หยุดงานเพื่อแยกตัวเองออกไป 5.กรณีที่จะมีผู้ปฏิบัติงานเดินทางกลับมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งเจ้าของโรงาน และให้มีการเฝ้าระวัง 14 วัน โดยให้หยุดงานเพื่อแยกตัวเองออกไป เมื่อครบกำหนดหากไม่ติดเชื้อกลับมาปฏิบัติงานปกติจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลา และ 6.ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือติดการแถลงข่าวของรัฐบาลเพื่อปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด

ออกประกาศหวังไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกตั้งแต่เดือน ก.พ. จนถึงปัจจุบัน เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงความจำเป็นต่อป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 จึงออกประกาศ เพื่อดูแลโรงงานทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 80,000 แห่งให้ปฏิบัติตามประกาศ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

 

กลับขึ้นด้านบน