"ศธ." ตั้งศูนย์สกัด Fake News ภายในองค์กร

"ศธ." ตั้งศูนย์สกัด Fake News ภายในองค์กร

"ศธ." ตั้งศูนย์สกัด Fake News ภายในองค์กร

รูปข่าว : "ศธ." ตั้งศูนย์สกัด Fake News ภายในองค์กร

รมว.ศธ. เห็นชอบ ตั้งศูนย์ Fake News ภายในองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหา-ป้องกันข่าวปลอม 2 ศูนย์ โดยหนึ่งศูนย์ประสานงานกันเองภายในกระทรวงและหน่วยงานในกำกับ และอีกหนึ่งศูนย์ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง พร้อมดึง AI มาใช้ในการตอบโต้และต่อต้

จากกรณีที่ น.ส.มินทกานต์ ถนอมไถ นักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานะประธานสภาการนักเรียน ได้ประกาศเจตนารมณ์ และร้องเรียนไปยังรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการการส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) ไปก่อนหน้านี้แล้วและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม เพื่อให้มีการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม และดำเนินการตอบสนองข้อมูลแก่ประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์เชื้อโรคระบาด COVID-19 ขณะนี้ที่มีข้อมูลออกมาค่อนข้างมากนั้น

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากทั้ง 2 กรณี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันข่าวปลอม (Fake News)โดยเฉพาะมาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมนั้น ขณะนี้ ศธ.ได้จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของ ศธ.แล้ว

การจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวของ ศธ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยหลักของ ศธ.ในการประสานงานกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และยังทำหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานในกำกับของศธ. รวมถึงสำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ.

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นในสำนักงานปลัด ศธ.และให้หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงศึกษาธิการ

โดยกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมนั้น ให้ทำหน้าที่ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบข่าวที่ได้รับจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.ว่าเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ จากนั้นให้แจ้งผลการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว ไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ทราบด้วย” นายประเสริฐ กล่าว

อีกทั้งต้องทำหน้าที่ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม ระดับส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานในกำกับ ศธ.โดยทำการแจ้งให้หน่วยประสานงานดังกล่าวตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม ศธ.รับทราบ หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ พร้อมให้แจ้งผลการพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว ให้หน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอม ศธ.ทราบด้วย อีกทั้งหน่วยงานดังกล่าว ของ ศธ. ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งผลตรวจสอบข่าวเกี่ยวกับสำนักงานปลัดศธ.ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ว่าเป็นข่าวข้อมูลจริงหรืองเท็จ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทราบด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับศธ. และหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของสำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. ขึ้นมาอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสาน ความร่วมมือกันระหว่างส่วนราชการในสังกัด ศธ. และหน่วยงานในกำกับของศธ. เพื่อประสานต่อ ศธ. และประสานงานต่อหน่วยข่าวปลอม ของศธ. ในการตรวจสอบ แจ้งผลการตรวจสอบ และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับศธ. และหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของ กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และก.ค.ศ. ขึ้นด้วยเช่นกัน

ส่วนกรอบงาน ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมใน ศธ.นั้น ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยการตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับศธ. ซึ่งแล้วแต่กรณีที่ได้รับแจ้ง จากนั้นให้แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว ไปยังหน่วยต่อต้านข่าวปลอม ศธ.ทราบโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอม ที่ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ สายด่วน 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง “ที่สำคัญ ศธ.จะนำระบบ AI มาใช้ในการตอบโต้และต่อต้านข่าวปลอม โดยการการเผยแพร่ข้อมูลจริงเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อหลัก” นายประเสริฐ กล่าว

นายประเสิรฐ ย้ำว่า กรณีมีการเผยแพร่ข่าวปลอมในส่วนราชการสังกัด ศธ. และหน่วยงานในกำกับ และก่อให้เกิดความเสียหาย ศธ.จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทันที ส่วนมาตรการในการป้องกันปัญหาข่าวปลอม นั้น นายประเสริฐ ย้ำว่า ได้ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดศธ. หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อข่าวปลอม แก่ผู้เรียน บุคลากร ชุมชนในพื้นที่ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ พร้อมให้สถานศึกษาทุกระดับจัดอบรม สอนเสริม และเพิ่มทักษะ หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน