การเคหะฯ ลดค่าเช่าแผงตลาดชุมชนช่วยผู้ได้รับผลกระทบ

การเคหะฯ ลดค่าเช่าแผงตลาดชุมชนช่วยผู้ได้รับผลกระทบ

การเคหะฯ ลดค่าเช่าแผงตลาดชุมชนช่วยผู้ได้รับผลกระทบ

รูปข่าว : การเคหะฯ ลดค่าเช่าแผงตลาดชุมชนช่วยผู้ได้รับผลกระทบ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึงมาตรการควบคุมทางด้านสถานที่และการดูแลเคหะชุมชนทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมปรับนโยบายช่วยเหลือให้ทันกับสภาพสถานการณ์

ทั้งนี้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมีนโยบายไม่ขอรับงบประมาณการศึกษาดูงานที่การเคหะแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้คณะกรรมการฯ ตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยขอให้นำงบประมาณในส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป


นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะที่ 1 ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยในตลาดชุมชนการเคหะแห่งชาติ จำนวน 93 ตลาด 9,900 แผงร้านค้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตลาด ได้แก่ ประเภทตลาดขนาดใหญ่ 5 แห่ง ระดับ Plaza ประเภทตลาดนัด/ตลาดชุมชน 78 แห่ง ไม่มีหลังคา และประเภทตลาดถาวร 10 แห่ง ด้วยการลดค่าเช่าแผง 20 % เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.2563 เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ย่างแท้จริงกว่า 250,000 คน และมั่นใจได้ว่าสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าบริโภคและอุปโภคที่ตลาดได้ตามปกติ


รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อและผู้เช่าโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ทำสัญญาเช่าซื้อรวมทั้งสิ้น 33,346 ราย และมีผู้ทำสัญญาเช่า 54,488 ราย รวม 88,000 ราย โดยการเคหะแห่งชาติจะยกเว้นค่าปรับค้างชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 2563 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ต่อไป


นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการ Work from Home เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19) ในสถานที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติอีกด้วย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเคหะแห่งชาติ สายด่วน 1615

กลับขึ้นด้านบน