นำเจลล้างมือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มล.

นำเจลล้างมือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มล.

นำเจลล้างมือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มล.

รูปข่าว : นำเจลล้างมือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 350 มล.

กพท.ออกประกาศผ่อนปรน ให้ผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบิน นำเจลล้างมือติดตัวขึ้นเครื่องได้ปริมาณไม่เกิน 350 มล. จากเดิม 100 มล. รวมทั้งนำไปได้หลายชิ้น แต่ปริมาตรรวมกัน ไม่เกิน 1,000 มล.

วันนี้ (28 มี.ค.2563) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) เปิดเผยว่า กพท.ได้ออกประกาศประกาศสำนักงานเครื่องบิน หรือนำเข้าไปในขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID- 19) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563

เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, World Health Organization (WHO) และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยยังคงมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน สาระสำคัญ คือ ให้ท่าอากาศยานผ่อนปรนการตรวจค้นเจลล้างมือ (Liquid hand sanitizer) ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องฯ หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ ได้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร (12ออนซ์) จากเดิมอนุญาตไม่เกิน 100 มล. โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีลักษณะที่ปิดสนิท และมีข้อความระบุความจุดังกล่าวอย่างชัดเจน

สามารถนำขึ้นเครื่อง หรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะได้คนละหลายชิ้น แต่ต้องมีปริมาณรวมกัน หรือรวมกัน ของเหลว เจล เสปรย์อื่นๆ สูงสุดได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร ส่วนการโหลดใต้ท้องเครื่อง ก็สามารถนำไปได้หลายชิ้น แต่มีปริมาณรวมกัน ไม่เกิน 2,000 มล.

ทั้งนี้ กรณีมีเหตุสงสัย พนักงานตรวจค้นสามารถแจ้งผู้โดยสาร ผู้ประจำหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานบนห้องโดยสารอากศยาน และผู้ฏิบัติงานในสนามบิน ให้ทำการทดสอบเจลล้างมือ (Liquid hand sanitizer) สำหรับประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID- 19 จะสิ้นสุดไปตามประกาศรัฐมนตรีว่การกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  

กลับขึ้นด้านบน