มติ กกต.ปมประชุมพรรคการเมือง

มติ กกต.ปมประชุมพรรคการเมือง

มติ กกต.ปมประชุมพรรคการเมือง

รูปข่าว : มติ กกต.ปมประชุมพรรคการเมือง

กกต.มีมติ ให้ที่ปรึกษา กกต. ทำความเห็นในข้อกฎหมายเพิ่มเติมส่งมายัง กกต.โดยเร็ว เรื่องปมปัญหาการประชุมของพรรคการเมือง ว่าสามารถอ้างอิงกฎหมายตามมาตรา 91(4) ของกฏหมายพรรคการเมืองทำได้หรือไม่ อ้างเหตุสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID -19

วันนี้ (31 มี.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันนี้มีวาระเรื่องการปฏิบัติของพรรคการเมือง ในการประชุมใหญ่ของพรรค ที่กฎหมายให้กำหนดให้แต่ละพรรคประชุมอย่างน้อย1 ครั้งภายในเดือน เม.ย.ของทุกปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 43 ที่กำหนดหัวหน้าพรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติรายงานการดำเนินกิจการทางการเมือง และมาตรา 61 กำหนดให้หัวหน้าพรรคประชุมเสนองบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือน เม.ย.ของทุกปี แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังคงเกิดวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 อีกทั้งรัฐบาลยังประกาศใช้กฎหมายพิเศษ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น

ซึ่งในข้อปัญหาประเด็นนี้มีข้อเสนอของสำนักงาน กกต.ได้ทำความเห็นว่า สามารถนำมาเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 มาอ้างอิง ถึงเหตุผลที่ไม่จัดการประชุมได้และให้เลื่อนออกไปตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 91(4) ที่กำหนดว่า พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพเมื่อไม่มีการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ปีโดยไม่ได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฏหมาย

ทั้งนี้ กกต.มีมติให้คณะกรรมการปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ กกต.ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รวมถึงศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นคณะกรรมการด้วยนั้น ได้ทำความเห็นเพื่มเติมส่งมายัง กกต.โดยเร็วภายในสัปดาห์นี้ ในประเด็นข้อกฎหมาย ,อำนาจหน้าที่ของ กกต., รวมถึงความจำเป็นต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ กกต. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความรอบคอบที่สุด

ซึ่งก่อนหน้านี้มีพรรคการเมืองส่งหนังสือมาถาม กกต. ถึงเรื่องการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามกฏหมาย โดยจะครบกำหนดกรอบ 30 วัน ที่ กกต.จะตอบข้อซักถามตามอำนาจหน้าที่มาตรา 23 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ในวันที่ 16 เม.ย.นี้

ทั้งนี้ตามกฏหมายพรรคการเมืองมาตรา 106 ระบุไว้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก หรือเหรัญญิกพรรคการเมืองไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม รวมถึงมาตรา 61 ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และปรับอีกวันละ 1,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

กลับขึ้นด้านบน