โพลดีอีระบุประชาชนรู้จักผลงานรัฐบาล "ชิมช็อปใช้- บัตรสวัสดิการ"

โพลดีอีระบุประชาชนรู้จักผลงานรัฐบาล "ชิมช็อปใช้- บัตรสวัสดิการ"

โพลดีอีระบุประชาชนรู้จักผลงานรัฐบาล "ชิมช็อปใช้- บัตรสวัสดิการ"

รูปข่าว : โพลดีอีระบุประชาชนรู้จักผลงานรัฐบาล "ชิมช็อปใช้- บัตรสวัสดิการ"

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลในปี 2563 ในรอบการบริการราชการแผ่นดินครบ 6 เดือน

วันนี้ (7 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลปี 2563 (ครบ 6 เดือน) ดังนี้

  1. การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ 77.4 ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล โดยแหล่งข้อมูลที่ติดตามมากที่สุด คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 95.5) รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ (ร้อยละ 39.4) ขณะที่ประชาชนร้อยละ22.6 ไม่ได้ติดตาม โดยให้เหตุผล คือไม่สนใจ ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง 
  2. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนรับทราบมากที่สุด คือ โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 96.7) รองลงมา คือ โครงการ “ชิมช้อปใช้” (ร้อยละ 96.4)
  3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก -มากที่สุด ร้อยละ 41.7 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 45 ซึ่งนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี (ร้อยละ 54.6) รองลงมาคือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 54.1)
  4. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก-มากที่สุด ร้อยละ 39.1 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 45.1
  5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล ในหลากหลายช่องผ่านอินเทอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ เร่งแก้ไขปัญหาของประเทศตามความต้องการ ของประชาชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
กลับขึ้นด้านบน