กกต.เปิดช่องให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุ COVID-19 จัดประชุมไม่ได้

กกต.เปิดช่องให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุ COVID-19 จัดประชุมไม่ได้

กกต.เปิดช่องให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุ COVID-19 จัดประชุมไม่ได้

รูปข่าว : กกต.เปิดช่องให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุ COVID-19 จัดประชุมไม่ได้

กกต.แจ้งไม่มีอำนาจเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองประจำปี 2563 ได้ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ภายใต้สถานการณ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้

วันนี้ ( 7 เม.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่พรรคการเมืองหลายพรรคได้มีหนังสือสอบถาม กกต. เกี่ยวกับการเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง เพื่ออนุมัติรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปี 2562 ตามมาตรา 43 และอนุมัติงบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี 2562 ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรคการเมือง ปี 2560 ภายในเดือนมษายนนี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น

วันนี้ กกต. ได้พิจารณาหนังสือสอบถามดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจ กกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้ โดยกรณีที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี 2548

และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีหนังสือตอบข้อสอบถามพรรคการเมืองข้างตัน และแจ้งให้ทุกพรรคการเมืองทราบต่อไป

กลับขึ้นด้านบน