เคาะ 801 ล้าน ซื้อ "หน้ากากอนามัย" แจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไทย

เคาะ 801 ล้าน ซื้อ "หน้ากากอนามัย" แจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไทย

เคาะ 801 ล้าน ซื้อ "หน้ากากอนามัย" แจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไทย

รูปข่าว : เคาะ 801 ล้าน ซื้อ "หน้ากากอนามัย" แจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไทย

ครม.อนุมัติงบกลางกว่า 801 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกประชาชนกลุ่มเสี่ยง มอบหมายกระทรวงมหาดไทยกระจายสู่ทุกจังหวัด ภายในเดือน เม.ย. – ต.ค.นี้

วันนี้ (8 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 801,066,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 770,400,000 บาท และค่าบริหารจัดการและกระจายสินค้า จำนวน 30,666,000 บาท และทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป โดยให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดหาในราคาที่เหมาะสม และไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับค่าชดเชยส่วนต่างราคาหน้ากากอนามัยให้ผู้ผลิต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563

ภาพ : รัฐบาลไทย

ภาพ : รัฐบาลไทย


อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาความต้องการใช้และกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในสถานการณ์การระบาดได้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบและป้องกันการกักตุน


ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จัดซื้อหน้ากากอนามัยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตามกำลังการผลิตที่มีอย่างเหมาะสม และให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจัดสรรและกระจายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเป็นธรรมภายในเดือน เม.ย. -  ต.ค.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน