8 เมษายน ครบ 133 ปีสถาปนากระทรวงกลาโหม

8 เมษายน ครบ 133 ปีสถาปนากระทรวงกลาโหม

8 เมษายน ครบ 133 ปีสถาปนากระทรวงกลาโหม

รูปข่าว : 8 เมษายน ครบ 133 ปีสถาปนากระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหมจัดงานครบรอบ 133 ปี สถาปนากระทรวงกลาโหมอย่างเรียบง่ายในภาวะวิกฤต COVIC-19 โดยกระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง ที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย

วันนี้ ( 8 เม.ย. 2563) ที่กระทรวงกลาโหม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม  8 เมษายน  2563 อย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVIC-19  ของกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

กระทรวงกลาโหมจึงได้กำหนดจัดงานเป็นการภายใน   โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี​

​กระทรวงกลาโหม ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นเวลา 133 ปีมาแล้ว ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง ที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตลอดจน การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ

​ด้านการดำเนินงานกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเผชิญกับภัยคุกคามข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ของชาติ โดยใช้ศักยภาพของทหารในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 

เช่น การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การค้ามนุษย์ การก่อ การร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหนักที่สุด ในรอบ 20 ปี การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5  รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนและ ทางทะเล การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

​ด้านการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID - 19 กระทรวงกลาโหมได้ให้การสนับสนุน การดำเนินการของ “ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 โดยประสานและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

​สำหรับการพัฒนากองทัพนั้น ได้มีการพัฒนาความพร้อมให้สามารถรับมือภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ในปัจจุบันและในอนาคตมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำ มีบทบาทสำคัญในด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อนำไปสู่การเป็น “กองทัพที่มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ”

กลับขึ้นด้านบน