ผู้ว่าฯขอนแก่น ขยายเวลา "งดขายสุรา - ปิดสวนสาธารณะ" ไปจนถึงสิ้นเดือน

ผู้ว่าฯขอนแก่น ขยายเวลา "งดขายสุรา - ปิดสวนสาธารณะ" ไปจนถึงสิ้นเดือน

ผู้ว่าฯขอนแก่น ขยายเวลา "งดขายสุรา - ปิดสวนสาธารณะ" ไปจนถึงสิ้นเดือน

รูปข่าว : ผู้ว่าฯขอนแก่น ขยายเวลา "งดขายสุรา - ปิดสวนสาธารณะ" ไปจนถึงสิ้นเดือน

จ.ขอนแก่นออกประกาศ ขยายเวลาปิดร้านสะดวกซื้อเวลา 20.00 -04.00 น.ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปิดสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.63

วานนี้ ( 15 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 11) โดยมีเนื้อหาดังนี้

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 11)

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ฉบับที่ 8 ถึงฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นมาตรการ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่เป็นที่ไว้วางใจ ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีประชาชนบางส่วน ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลของตน ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไมได้รับการตรวจหรือการรักษาตามมาตรการและกระบวนการที่ถูกต้องและทันการณ์ เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดออกไปและส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดสัมผัสกับบุคคลดังกล่าว มีความเสี่ยงจะติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVI0-19)


จังหวัดขอนแก่น จำเป็นต้องออกประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศในบางฉบับและแจ้งเตือนประชาชนให้ถือ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 /1 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรดดิดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ให้ปิดร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อ ตาม ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการฝระวัง ปัองกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จ.ขอนแก่น (ฉบับที่ 8) ข้อ 1 (1) เป็นตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวัน ถัดไป (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง

ข้อ 2.ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ มาตรการให้ร้านอาหารหรือร้านค้า ทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ทุกแห่งใน จ.ขอนแก่น ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิต ตามประกาศ จ.ขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ปัองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7 จากเดิมให้ไปสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.2563

ข้อ 3. ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ มาตรการปิดสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อการออกกำลังกาย นันทนาการหรือกิจกรรมอื่นใด ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทุก แห่ ยกเว้นสวนสาธารณะฝายหนองหวาย ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ให้เป็นไปตามประกาศเดิม เวันแต่ พื้นที่สาธารณะที่เป็นการจัดตลาด จำหน่ายอาหารสต อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ปัองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 10) จากเดิมให้ไปสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.2563

ข้อ 4.ให้ผู้เข้ารับการตรวจหรือรักษา แจ้งข้อมูลที่จำเป็น และประวัดิส่วนบุคคล แก่บุคลากร ทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประโยชนในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVD-19) เช่น ประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติการสัมผัสผู้ปวย หรือ พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้ติดเชื้อโรค ต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริงตามที่ทางราชการกำหนด

หากผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ เป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษ จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 เม.ย.2563

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน