ผู้ตรวจฯเสนอนายกฯ คุมเข้มแก้ปัญหากักตุนเจลล้างมือ-ฆ่าเชื้อโรค

ผู้ตรวจฯเสนอนายกฯ คุมเข้มแก้ปัญหากักตุนเจลล้างมือ-ฆ่าเชื้อโรค

ผู้ตรวจฯเสนอนายกฯ คุมเข้มแก้ปัญหากักตุนเจลล้างมือ-ฆ่าเชื้อโรค

รูปข่าว : ผู้ตรวจฯเสนอนายกฯ คุมเข้มแก้ปัญหากักตุนเจลล้างมือ-ฆ่าเชื้อโรค

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งหนังสือถึงนายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค.มอบกรมสรรพสามิตร-ก.พาณิชย์ ติดตามตรวจสอบการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ และฆ่าเชื้อโรค ไม่ให้เกิดปัญหาการกักตุนตั้งแต่ต้นทาง

วันนี้(16 เม.ย.63) พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริการสถานการณ์ COVID-19(ศบค.) ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 แจ้งผลวินิจฉัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการแอลกอฮอล์ที่แปลงสภาพเพื่อนำไปผลิต "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ" และ "ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค" อ้างอิงอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (2) และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560

โดยเสนอแนะให้ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานCOVID-19 พิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ 1. พิจารณามอบหมายให้กรมสรรพสามิต ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ได้รับอนุญาตและประชาชนทราบ พร้อมทั้งมีการกำหนดระยะเวลาให้ผู้ขอใช้สุราสามทับแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์การขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการกักตุน และขาดแคลนสุราสามทับแปลงสภาพ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 

2. พิจารณามอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ติดตามการกระจายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ จากผู้ขอใช้สุราสามทับแปลงสภาพ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน