ก.แรงงาน คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

ก.แรงงาน คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

ก.แรงงาน คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

รูปข่าว : ก.แรงงาน คุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

กระทรวงแรงงาน คุมเข้มมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แจ้งมาตรการให้นายจ้างคัดกรอง เฝ้าระวัง สำรวจตรวจสอบลูกจ้างในสถานประกอบการและศูนย์ PIPO

วันนี้ (27 เม.ย.2563) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังพบการแพร่ในระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเข้มงวดเพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งได้แก่ 1) การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 2) การผ่อนปรนให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พ.ย.2563

3) ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 การดำเนินการ ประกอบด้วย จัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงยังชีพ เป็นต้น รวมทั้งกระบวนการการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลกรณีมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนการคัดกรอง การกักตัวเอง 14 วัน ตามกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เสริมสร้างสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4) สำรวจตรวจสอบ (Check List) แรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด 5) แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 6) ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานข้ามชาติ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) 7) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 ในสถานประกอบการ โดยดำเนินการขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 8) การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคCOVID-19 9) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และ 10) ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

นายสุทธิ กล่าวต่อว่า หากแรงงานข้ามชาติมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้มีสายด่วน 1506 กด 2 โดยมีล่ามคอยให้บริการตอบคำถามเป็นภาษาเดียวกันกับแรงงาน ซึ่งช่องทางนี้จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นช่องทางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพของแรงงานรวมทั้งเป็นการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน