ครม.เคาะให้เงินเยียวยา "1,000 บาท" ช่วยคนพิการ 2 ล้านคน

ครม.เคาะให้เงินเยียวยา "1,000 บาท" ช่วยคนพิการ 2 ล้านคน

ครม.เคาะให้เงินเยียวยา "1,000 บาท" ช่วยคนพิการ 2 ล้านคน

รูปข่าว : ครม.เคาะให้เงินเยียวยา "1,000 บาท" ช่วยคนพิการ 2 ล้านคน

ครม.มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบคนพิการคนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง พร้อมเปิดให้คนดูแลหรือคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ โดยไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย

วันนี้ (29 เม.ย.2563)​ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2.03 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 63) คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ) ภายในกรอบวงเงิน จำนวน 2,027.46 ล้านบาท 

พร้อมเห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เป็นกรณีพิเศษ) เพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤต COVID–19 ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย และให้เริ่มชำระหนี้เมื่อพ้นกำหนด 12 เดือน 

เนื่องจากกลุ่มผู้ดูแลคนพิการต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เพราะมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของกองทุนฯ ได้ และไม่สามารถออกจากบ้านได้ ซึ่งการให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้สามารถกู้ยืมได้ โดยไม่มีผู้ค้ำประกันจะทำให้สามารถประกอบอาชีพที่บ้านหรือในชุมชนได้

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พิการที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สธ.- พม.ร่วมดูแลคนพิการช่วง COVID-19 ชงมาตรการเยียวยาเพิ่ม

คนพิการผู้ค้าสลากฯ ขอบอร์ดสลากเลื่อนออกรางวัลเป็น 16 พ.ค.

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน