เคาะแล้ว คกก.วัตถุอันตรายไม่เลื่อนแบน 2 สารเคมี 1 มิ.ย.นี้

เคาะแล้ว คกก.วัตถุอันตรายไม่เลื่อนแบน 2 สารเคมี 1 มิ.ย.นี้

เคาะแล้ว คกก.วัตถุอันตรายไม่เลื่อนแบน 2 สารเคมี 1 มิ.ย.นี้

รูปข่าว : เคาะแล้ว คกก.วัตถุอันตรายไม่เลื่อนแบน 2 สารเคมี 1 มิ.ย.นี้

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยึดมติเดิมแบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการชัดเจน เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด

วันนี้ (30 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน จากทั้งหมด 28 คน จึงมีองค์ประชุมครบตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2563

สำหรับเรื่องสำคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการออกประกาศเพื่อกำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสภาวการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันให้มีการออกประกาศฉบับนี้ สำหรับผลกระทบในส่วนของการกำหนดปริมาณสารตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารนั้น กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวจะพิจารณาและกำหนดให้เหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการฯ ได้ลงมติโดยเปิดเผย โดยขณะลงมติมีกรรมการอยู่ในห้องประชุมจำนวน 24 คน และมีผู้เห็นด้วย 17 คน ไม่เห็นด้วย 6 คน งดออกเสียง 1 คน ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีการให้ข้อสังเกตรวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดมาตรการที่ชัดเจน เพื่อให้มีผลกระทบต่อฝ่ายต่าง ๆ น้อยที่สุด

สำหรับประเด็นการรับรองรายงานการประชุมและการรับรองมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 เกี่ยวกับการพิจารณายกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ที่ประชุมยืนยันว่า มติดังกล่าวเป็นมติที่มีการรับรองโดยที่ประชุมถูกต้องแล้ว แต่สำหรับการรับรองรายงานการประชุมนั้น ในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานอีกครั้งหนึ่ง และมีมติโดยเสียงส่วนใหญ่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีกรรมการบางคนแจ้งขอสงวนสิทธิไม่รับรองรายงาน

 

กลับขึ้นด้านบน