ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดมาตรการในการใช้รถยนต์เดินทำงเข้าออกราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วานนี้ (1 พ.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 3/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

กำหนดมาตรการในการใช้รถยนต์เดินทำงเข้าออกราชอาณาจักร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้ผู้ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19) เพิ่มเติม จึงออกคำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ขับรถ และผู้ติดตามประจำรถที่ทำการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม COVID-19 ที่กำหนดโดยจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ข้อ 2 ให้ผู้ขนส่งพิจารณาวิธีการขนถ่ายและลำเลียงสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว เช่น การขนถ่ายหรือลำเลียงสินค้าโดยใช้หัวลากหางลาก หรือใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ขับรถหรือผู้ติดตามประจำรถสามารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทันตามระยะเวลาที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

ข้อ 3 ให้ผู้ขนส่งกำชับผู้ขับรถและผู้ติดตามประจำรถไม่ให้ออกนอกรถโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางกลับราชอาณาจักรทันที

ข้อ 4 ให้ผู้ขนส่งสินค้าจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ผู้ขับรถหรือผู้ติดตามประจำรถไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง ณ ช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน

 

กลับขึ้นด้านบน