ก.แรงงาน ช่วยแรงงานตกงาน ช่วง COVID-19

ก.แรงงาน ช่วยแรงงานตกงาน ช่วง COVID-19

ก.แรงงาน ช่วยแรงงานตกงาน ช่วง COVID-19

รูปข่าว : ก.แรงงาน ช่วยแรงงานตกงาน ช่วง COVID-19

กระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างจากการปิดกิจการของสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันนี้ (14 พ.ค.2563) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยผลการขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  https://www.mol.go.th/  ของกระทรวงแรงงาน  ในเดือน เม.ย. 2563 จำนวน 267,351 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.82 จากเดือนมีนาคม ที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน จำนวน 144,861 คน โดยผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานโดยมีสาเหตุมาจากนายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการ เพราะผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรค COVID-19 จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้างที่เคยได้รับ ระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเอง จะได้รับเงิน ในอัตราร้อยละ45 ของค่าจ้างที่เคยได้รับและระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 90 วัน

 

 

 

เฉพาะที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 กรุงเทพฯ มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. 2563 จำนวน 1,630 คน ขณะนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงานว่างกว่า 80 ตำแหน่ง กว่า 600 อัตรา โดยผู้ว่างงานสามารถเข้ามาค้นหางานได้ด้วยตนเอง หรือ สมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Smart Job Center ได้

 

 

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งจากรายงานจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิกรณีว่างงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคธุรกิจและประชาชนที่ร่วมมือกับรัฐ ในการพยายามยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานให้ความสำคัญในการหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาประชาชน โดยจะเร่งหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และวิเคราะห์ทิศทางของตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อส่งเสริมทักษะของแรงงานให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปหลังภาวะวิกฤต COVID – 19 เบาบางลง

 สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน ช่วง COVID-19 มีดังนี้ 

1.การจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

2.การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

3.การพักชำระหนี้ลูกหนี้กู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน

4.การจ้างงานแบบ Part-time

 ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการมีงานทำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน ทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

กลับขึ้นด้านบน