ประชาคมคณะวารสารฯ มธ.เสนอทางออก ปมคะแนน TCAS รอบ 3

ประชาคมคณะวารสารฯ มธ.เสนอทางออก ปมคะแนน TCAS รอบ 3

ประชาคมคณะวารสารฯ มธ.เสนอทางออก ปมคะแนน TCAS รอบ 3

รูปข่าว : ประชาคมคณะวารสารฯ มธ.เสนอทางออก ปมคะแนน TCAS รอบ 3

ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1เสนอ 4 แนวทางแก้ปัญหากรณีการรับผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะวารสารฯ หลังพบผู้ไม่ได้รับสิทธิเข้าเรียนมีคะแนนรวมสูงกว่าคะแนนต่ำสุดของผู้ได้รับสิทธิเข้าเรียน

วันนี้ (16 พ.ค.2563) ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการรับเข้าของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในหลักสูตรปริญญาตรีวารสารศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ประจำปี 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 เรื่องการแก้ไขปัญหาการประกาศคะแนน TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนผิดพลาด โดยกำหนดให้มีการรับเพิ่มผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงกว่าคะแนนต่ำสุดของผู้ได้รับสิทธิเข้าศึกษาในคณะวารสารศาสตร์ฯ ตามที่ประกาศไปแล้วนั้น

ในการนี้ประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนขอชี้แจงขั้นตอนดำเนินงานและปัญหาที่พบจากกระบวนการสอบทานร่วมกันในส่วนงานรับเข้าของมหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์และของคณะวารสารศาสตร์ฯ ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 งานรับเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งชุดคะแนนที่คลาดเคลื่อนมาให้ คณะวารสารศาสตร์ฯ โดยความผิดพลาดนั้นเกิดจากการที่โปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่งานรับเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คำนวณคะแนนรวมผิดจากการดึงคะแนน PAT 7 ที่ดึงเฉพาะคะแนนของ
ผู้สมัคร PAT 7.7 เพียงส่วนเดียว โดยมิได้นำคะแนนของผู้สมัครที่ใช้ PAT 7.1-7.4 มาคำนวณร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 ทีมงานฝ่ายรับเข้าของคณะวารสารศาสตร์ฯ ตรวจทานเฉพาะคะแนนรวมและการจัดอันดับ จึงไม่พบความผิดพลาด และต้องส่งกลับภายในวันเดียวกันภายในเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้
ในท้ายที่สุด ฝ่ายงานรับเข้าของมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ได้ยืนยันผลคะแนนที่ผิดพลาดดังกล่าว เพราะระบบการสอบทานข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่ละเอียดเพียงพอ ทำให้มีเพียงบางคณะที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งคะแนนออก จนกระทั่ง ทปอ.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา TCAS รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์ฯ ที่ผิดพลาดออกไปเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563

ทั้งนี้ เดิมคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้ประกาศจำนวนผู้สมัคร TCAS รอบ 3 รวมทั้งสิ้น : 0 คน โดยแยกเป็นเฉพาะคุณสมบัติ GAT+PAT7 จำนวน 60 คน แต่จากแถลงการณ์ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 ทำให้ ณ ขณะนี้มียอดผู้ประสงค์รับการเยียวยาตามประกาศจำนวนอีก 198 คน

เมื่อนำมารวมกับจำนวนที่ประกาศผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 87 คน และยังไม่รวมผู้สมัครใน TCAS รอบ 4 อีก 120 คน อันจะทำให้ยอดรวมสูงกว่าจำนวนรับที่คณะวารสารศาสตร์ฯ กำหนดในแต่ละปีไว้ที่ 220 คน ซึ่งมากเป็นเท่าตัว การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบไปยัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ เพราะจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการรักษาคุณภาพการศึกษาของคณะ

ที่ประชุมประชาคมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนพิจารณาร่วมกันและเล็งเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย รวมทั้มองว่าการทำให้กระบวนการพิจารณาคะแนน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินั้นกลับเข้าสู่กระบวนการจัดลำดับคะแนนตามหลักการการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ ทปอ. อีกครั้ง เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการพื้นฐานของการสอบแข่งขัน พื่อให้ผู้สมัครได้ใช้สิทธิของตนตามคะแนนที่มีอยู่จริงประกอบกับการพิจารณาถึงจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี

ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษาต่อความรับผิดชอบของอาจารย์ อุปกรณ์การเรียน และห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถรองรับนักศึกษาจำนวนมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในสายวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่จะต้องเน้นหนักในเรื่องกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และการฝึกฝนปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ จึงขอเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในวันที่ 17 พ.ค.2563 เพื่อให้ทันก่อนการปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 ดังต่อไปนี้

1) ผู้มีรายชื่อและยืนยันสิทธิ TCAS รอบ 3 ไปแล้วตามประกาศรายชื่อ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 จะยังคงจำนวนและรายชื่อผู้มีสิทธิทั้ง 87 คน เข้าศึกษาไว้ทั้งหมด เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบจากคณะฯ แม้ว่าในจำนวน 87 คนนี้ จะมีผู้สมัครในเกณฑ์คุณสมบัติ GAT+PAT7 บางส่วนเป็นรายชื่อที่ผิดพลาดเพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบการรับของผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในภาพรวม

2) ผู้สมัคร TCAS รอบ 3 ในกลุ่มรูปแบบ 2 รูปแบบพื้นฐานศิลปศาสตร์ (GAT+PAT7) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประสานงานเรื่องการรับสิทธิเยียวยาผ่านทางอีเมลเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 198 คนนั้น ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ เสนอให้เรียงลำดับคะแนนใหม่อย่างถูกต้อง ซึ่งจะพบว่ามีคะแนนของกลุ่มผู้สมัคร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้คะแนนในระดับที่เข้าศึกษาได้ และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่ไม่สามารถเข้าศึกษาในคณะวารสารศาสตร์ฯ

และให้คณะวารสารศาสตร์ฯ รับใหม่เพิ่มจำนวน 60 คน ตามประกาศเดิม เฉพาะกลุ่ม PAT7.1-7.4 ซึ่งเดิมมิได้นำคะแนนส่วนนี้มารวมโดยเรียงลำดับจากสูงสุดจนครบจำนวนรับ 60 คนแรก (คะแนนรวมต่ำสุดของกลุ่มนี้ คือ 214.15 คะแนน)

3) มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการร่วมกับ ทปอ.ให้นักศึกษา 138 คน ที่ลำดับรองลงมาจาก 60 คนแรกตามข้อ (2) สามารถใช้สิทธิเดิมตามที่ประกาศผล TCAS รอบ 3 จากคะแนนที่ได้รับจริง หรือสมัคร TCAS รอบ 4 ได้ต่อไป

4) ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ เสนอให้ไม่ปรับลดจำนวนรับของผู้สมัครใน CTAS รอบ 4 โดยคงรักษาจำนวนรับที่ 120 คน เพื่อรักษาสิทธิให้แก่นักเรียนที่วางแผนจะสมัครในรอบดังกล่าว

ประชาคมคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้เสนอแนวทางดังกล่าวผ่านผู้บริหารของคณะฯ ไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายครั้งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้รับการเห็นชอบ

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าแนวทางที่เสนอนี้เป็นการแก้ปัญหาที่คำนึงถึงนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

ทางประชาคม คณะวารสารศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจจะนำข้อมูลและแนวทางนี้ไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อใช้
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และอาจารย์ที่ต้องการสนับสนุนแถลงการณ์นี้สามารถลงชื่อใน Google
Form นี้ได้ https://forms.gle/6gQm3q2jzunfeiHq7 โดยขณะนี้มีคณาจารย์ร่วมลงรายนามสนับสนุนแถลงการณ์แล้ว 34 คน

 

กลับขึ้นด้านบน