มท.สั่งจัดโซนนิ่งพื้นที่โรงเรียนเสี่ยง COVID-19

มท.สั่งจัดโซนนิ่งพื้นที่โรงเรียนเสี่ยง COVID-19

มท.สั่งจัดโซนนิ่งพื้นที่โรงเรียนเสี่ยง COVID-19

รูปข่าว : มท.สั่งจัดโซนนิ่งพื้นที่โรงเรียนเสี่ยง COVID-19

กระทรวงมหาดไทย เตรียมสำรวจความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในแต่ละท้องถิ่นเพื่อจัดโซนนิ่งพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับการวางมาตรการป้องกันภายในโรงเรียนก่อนการเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค.นี้

วันนี้ (20 พ.ค.2563) มีรายงานว่า สัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.2563

เบื้องต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาใหม่ 2563 ไว้ 3 แนวทาง คือ

  1. การเปิดทำการสอนได้ตามปกติ แต่มีเงื่อนไขจะต้องให้ ศบค.ระดับจังหวัดเห็นชอบ
  2. การเปิดเรียนทางไกลแบบเต็มรูปแบบ 
  3. การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย มีการจัดแบ่งพื้นที่โรงเรียนเสี่ยง COVID-19 ออกเป็น 3 โซน คือ พื้นที่เสี่ยงรุนแรง พื้นที่เสี่ยงปานกลาง และพื้นที่เสี่ยงเล็กน้อย พร้อมทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.ทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เตรียมความพร้อมเปิดรับสมัครนักเรียน โดยให้ยึดตามแนวทางข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ ยังต้องยึดตามข้อกำหนด หรือมาตรการกลางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมขอความร่วมมือ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรณรงค์ให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองได้ทราบถึงมาตรการในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่า อปท.ต้องเข้าไปสำรวจระดับความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ก่อนนำมาประเมินเพื่อจัดทำแผน โดยต้องเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดยังไม่คลี่คลาย อาจใช้วิธีการเรียนการสอน แบบคู่ขนานออนไลน์ และออนแอร์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน