ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งเรียกคืนพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งเรียกคืนพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งเรียกคืนพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งเรียกคืนพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งกรมวิชาการเกษตรเรียกคืนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสภายใน 90 วัน หลังคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติยกระดับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามนำเข้า ผลิต จำหน่าย และครอบครอง

วันนี้ (28 พ.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 750/2563 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 พ.ค.2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 กำหนดให้วัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) พาราควอต (paraquat) พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) และพาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} หรือพาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate) ที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 มาตรา 43 วรรคสอง มาตรา 52 วรรคสองและมาตรา 52 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ”

ข้อ 2 คำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1511/2562 เรื่อง การดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

ข้อ 4 วัตถุอันตรำยชนิดที่ 4 ตามคำสั่งนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส(chlorpyrifos) คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (chlorpyrifos-methyl) พาราควอต (paraquat) พาราควอตไดคลอไรด์
(paraquat dichloride) และพำรำควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} หรือพาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate) ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 5 ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรมของตนเอง ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายแก่ผู้ขายที่ตนซื้อมาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 (ไม่เกินวันที่ 29 ส.ค.2563)

ข้อ 6 ผู้มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จำกบุคคลตามข้อ 5 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตนเพื่อส่งมอบคืนวัตถุอันตรายให้แก่บุคคลตามข้อ ๗ พร้อมแจ้งปริมาณวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./วก. 4 แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก. 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 (ไม่เกินวันที่ 28 ก.ย.2563)

ข้อ 7 ผู้มีใบอนุญาตผลิต หรือใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 จำกบุคคลตามข้อ 6 และรวบรวมวัตถุอันตรายที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน เพื่อแจ้งปริมาณวัตถุอันตรายดังกล่าวตามแบบ วอ./วก. 5 แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยต้องส่งข้อมูลตามแบบ วอ./วก. 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 (ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ.2564) พร้อมแจ้งแผนกำรเก็บรักษา กำหนดเวลา วิธีการและสถานที่ทำลายที่ปลอดภัย เมื่อดำเนินการทำลายแล้ว ให้ส่งผลการทำลายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ 8 เจ้าของ หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องมีหน้ำที่เก็บรักษาและจ่ายเงินค่าทำลายหรือจัดการตามควร โดยกรมวิชาการเกษตรจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

 

กลับขึ้นด้านบน