กระบี่ใช้แอปฯ "หมอชนะ" ผ่อนคลายเข้า-ออกจังหวัด เริ่ม 1 มิ.ย.

กระบี่ใช้แอปฯ "หมอชนะ" ผ่อนคลายเข้า-ออกจังหวัด เริ่ม 1 มิ.ย.

กระบี่ใช้แอปฯ "หมอชนะ" ผ่อนคลายเข้า-ออกจังหวัด เริ่ม 1 มิ.ย.

รูปข่าว : กระบี่ใช้แอปฯ "หมอชนะ" ผ่อนคลายเข้า-ออกจังหวัด เริ่ม 1 มิ.ย.

กระบี่ประกาศผ่อนคลายให้เข้าจังหวัดได้ แต่ให้ใช้แอปลิเคชั่น "หมอชนะ" ตรวจสอบ-ติดตาม เฝ้าระวัง เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ ลงนามในประกาศ

จังหวัดกระบี่ออกประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรฐานเข้า-ออกจังหวัดกระบี่ ระบุว่า ตามที่จังหวัดกระบี่ได้มีการระบาดของโรค COVID-19 มาตั้งแต่เดือนม.ค.2563 และได้มีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมป้องกันโรค ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดกระบี่ จนทำให้สถานการณ์โรค COVID-19 ของจังหวัดกระบี่ในขณะนี้คลี่คลายลง แต่จังหวัดกระบี่ยังมีความจำเป็นในการเฝ้าระวัง ติดตาม การเข้า-ออก ของคนที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจังหวัดกระบี่จะปลอดภัย จากโรค COVID-19

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 1 ประกอบ ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 จึงประกาศมาตรการเข้า-ออกจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ผู้เดินทางถือปฏิบัติ ณ จุดตรวจบูรณาการระดับจังหวัด ดังนี้

1.ให้ผู้เดินทางติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ไปกรอกข้อมูลในเอกสารแจ้งรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ให้กรอกข้อมูลในเอกสารแจ้งรายละเอียดการเดินทางเพียงอย่างเดียว เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทาง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.krabi.go.th/covid19 หัวข้อมาตรการเข้า-ออกจังหวัด

2.เมื่อเดินทางถึงจุดตรวจระดับจังหวัด ให้ผู้เดินทางดำเนินการดังนี้
2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย
2.2 ให้ผู้เดินทางแสดง QR code จากแอปพลิเคชั่น หมอชนะ หรือบัตรผ่าน QR code และเอกสารรายละเอียดการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองสถานะผู้เดินทางดังนี้
(1) สถานะสีเขียว อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดกระบี่
(2) สถานะสีเหลือง อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดกระบี่ โดยมีเงื่อนไขติดตามอาการ 14 วัน และส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดการเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกด้วยระบบ QT 14
(3) สถานะสีส้ม/สีแดง ไม่อนุญาตให้เดินทางและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป

3.ผู้เดินทางที่ไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและพำนักในจังหวัดกระบี่ จะได้รับบัตรผ่าน QR code เพื่อแสดงตนในการผ่านเข้า-ออกจังหวัด หรือเข้า-ออกสถานที่ในจังหวัดกระบี่

4.เมื่ออยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้ผู้เดินทางแสดง QR code ไทยชนะ ก่อนเข้าหรือออกสถานที่ในจังหวัดกระบี่ด้วยแอปพลิเคชั่น หมอชนะ หรือแสดงบัตรผ่าน QR code ให้เจ้าหน้าที่สแกนคิวอาร์โค้ดก่อนเข้าหรือออกสถานที่

5.ผู้เดินทางที่ได้รับการประเมินสถานะเป็นสีเหลือง ตามข้อ 2 จะได้รับการติดตามโดยการวัดอุณหภูมิ หากมีไข้หรืออาการเจ็บป่วยให้ไปพบแพทย์ และแจ้งโรงแรมที่พำนัก เพื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคแห่งท้องที่

6.ผู้เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ และพำนักในระยะยาว ต้องยินยอมหากมีการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจในช่วงวันที่ 5 ของการพำนักเป็นต้นไป

7.ผู้เดินทางชาวต่างชาติ หากประสงค์จะเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ แต่ไม่มีเอกสาร หรือใบรับรองผลตรวจยืนยันหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือไม่ผ่านการกลับตัว state Quarantine ครบ 14 วัน ตามประกาศของประเทศไทย ต้องยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยเสียค่าใช้จ่ายเองทุกราย

8.ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่น โดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดกระบี่ เมื่อได้รับการคัดกรองตามข้อ 2 แล้ว ให้เดินทางต่อไปได้ โดยไม่ต้องแวะพักภายในจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรการเข้า-ออกจังหวัดกระบี่

กลับขึ้นด้านบน