18 กก.บห.พรรคพลังประชารัฐลาออก "อุตตม" พ้นหัวหน้าพรรค

18 กก.บห.พรรคพลังประชารัฐลาออก "อุตตม" พ้นหัวหน้าพรรค

18 กก.บห.พรรคพลังประชารัฐลาออก "อุตตม" พ้นหัวหน้าพรรค

รูปข่าว : 18 กก.บห.พรรคพลังประชารัฐลาออก "อุตตม" พ้นหัวหน้าพรรค

18 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ส่งผล "อุตตม" พ้นตำแหน่งหัวหน้าพรรค เลือก กก.บห.ชุดใหม่ภายใน 45 วัน

วันนี้ (1 มิ.ย.63) นายไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมแนบรายชื่อกรรมการบริหารพรรคลาออก จำนวน 18 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 (3)และตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 15 วรรคสาม กำหนดว่า

"ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุตใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ" และตามวรรคสี่ "ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรคการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรมการบริหารพรคการเมืองชุดใหม่"

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีหนังสือฉบับนี้มาเพื่อขอให้ท่านในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ว เพื่อเร่งกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 วรรค 4 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

 

รายชื่อกรรมการบริหารพรรคที่ยื่นหนังสือลาออกทั้ง 18 คน มีดังนี้ 

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์
2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
3.นายสุพล ฟองงาม
4.นายธรรมนัส พรหมเผ่า
5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
6.นายไผ่ ลิกค์
7.นายนิโรธ สุนทรเลขา
8.นายสัมพันธ์ มะยูโซะ
9.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
10.นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์
11.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
12.นายสกลธี ภัทรยิกล
13.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
14.นายสุรชาติ ตรีบุศกร
15.นายนิพันธ์ ศิริภร
16. นายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจ
17. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
18. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

กลับขึ้นด้านบน