"ศาลปกครองสูงสุด" รับคำอุทธรณ์คดีชดใช้ค่าเสียหายคลองด่าน

"ศาลปกครองสูงสุด" รับคำอุทธรณ์คดีชดใช้ค่าเสียหายคลองด่าน

"ศาลปกครองสูงสุด" รับคำอุทธรณ์คดีชดใช้ค่าเสียหายคลองด่าน

รูปข่าว : "ศาลปกครองสูงสุด" รับคำอุทธรณ์คดีชดใช้ค่าเสียหายคลองด่าน

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คดีโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ กรณีกรมควบคุมมลพิษ มีคำสั่งให้นายวัฒนา อัศวเหม ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กรมควบคุมมลพิษ โดยรับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณา

วันนี้ (2 มิ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในส่วนที่ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้นายวัฒนา อัศวเหม ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เขตควบ คุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ในจำนวนทั้งหมด ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 118/2557 ลว. 18 เม.ย.2557 และตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 9/2557 ลว. 27 มิ.ย. 2557 เป็นให้รับคำอุทธรณ์ในส่วนของคำขอดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

เนื่องจากศาลเห็นว่า คำขอของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น มีเพียงประการเดียว และไม่มีคำขอส่วนอื่นที่เหลือแต่ประการใด หากไม่รับคำอุทธรณ์ในส่วนของคำขอดังกล่าว จะทำให้คำอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีคำขออื่นของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ เพื่อพิพากษาในทางที่จะเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เช่น พิพากษายกฟ้องได้เลย

ดังนั้น การสั่งไม่รับคำอุทธรณ์บางส่วนของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทำให้คำขอท้ายอุทธรณ์หมดไปเป็นผลให้คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และไม่อาจพิจารณารับคำอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้เลย

อาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงชอบที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับคำอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา โดยอนุมานว่า คำขอนั้น เป็นคำขอที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาทชอบด้วยกฎหมาย และให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องนั่นเอง

อ่าน คำวินิจฉัยฉบับเต็มคดีคลองด่าน 

 

ย้อนคดีฟ้องร้องวัฒนา-ปลัดทส.ให้ชดใช้ค่าสินไหม

สำหรับคดีดังกล่าว ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1531/2557 หมายเลขแดงที่ 1309/2562 ระหว่างนายวัฒนา อัศวเหม (ผู้ฟ้องคดี) กับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางส่วนไว้พิจารณา) 

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ 118/2557 ลว. 18 เม.ย.57 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมควบคุมมลพิษ อันเนื่องมาจากความเสียหายจากการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เป็นเงินจำนวน17,147,149,758 บาท กับอีก 121,343,887.19 เหรียญสหรัฐอเมริกา และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ 9/2557 ลว.27 มิ.ย.57 ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 118/2557 ลว.18 เม.ย. 57 กรณีที่สอง เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 4,526,789,829 บาท และ 36,403,166.157 เหรียญสหรัฐอเมริกา และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ 9/2557 ลว. 27 มิ.ย. 57 เฉพาะส่วนที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งและวันที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ยื่นคำอุทธรณ์ โดยมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 118/2557 ลว. 18 เม.ย. 57 และตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ 9/2557 ลว. 27 มิ.ย.57

อ่านข่าวเพิ่ม ย้อนคดี ทุจริตบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน

 

 

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในส่วนของคำขอดังกล่าวไว้พิจารณา เนื่องจากศาลฯ เห็นว่าในชั้นพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้ยื่นคำให้การโดยไม่ปรากฏได้มีการฟ้องแย้ง และมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทด แทนตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 118/2557 ลว.18 เม.ย.57 และตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ 9/2557 ลว.27 มิ.ย.57 แต่อย่างใด

แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้น กลับมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาท

ดังนั้นคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในส่วนของคำขอดังกล่าว จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น และคำขอดังกล่าวมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงต้องห้ามตามข้อ 101 วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2553 คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในส่วนของคำขอดังกล่าวจึงไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ ตามข้อ 104  วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จำคุก 20 ปี อดีตอธิบดีคพ.-รองฯ-ผอ.กองฯ คดีเอื้อประโยชน์ผู้รับเหมาบ่อบำบัดคลองด่าน

สตง.ทำหนังสือถึงรัฐบาลให้ระงับจ่าย "ค่าโง่คลองด่าน" 9.6 พันล้าน

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน