ครม.อนุมัติ 7 พันล้าน ให้ วธ.ทำ 9 โครงการ ฟื้น ศก.ท้องถิ่น-ชุมชน

ครม.อนุมัติ 7 พันล้าน ให้ วธ.ทำ 9 โครงการ ฟื้น ศก.ท้องถิ่น-ชุมชน

ครม.อนุมัติ 7 พันล้าน ให้ วธ.ทำ 9 โครงการ ฟื้น ศก.ท้องถิ่น-ชุมชน

รูปข่าว : ครม.อนุมัติ 7 พันล้าน ให้ วธ.ทำ 9 โครงการ ฟื้น ศก.ท้องถิ่น-ชุมชน

วธ. หนุนใช้วิถีชีวิตใหม่ ปรับมิติวัฒนธรรม ยกเครื่อง เดินหน้าโครงการวัฒนธรรมสร้างอาชีพ ฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่น-ชุมชน

วันนี้ (14 มิ.ย.2563) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กรอบนโยบายการฟื้นฟูอยู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในมิติของวัฒนธรรมให้ประชาชนมีรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นและชุมชน วงเงินงบประมาณ 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้ให้จัดทำแผนและโครงการ เสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา

1.แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการ ในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

 

ครอบคลุมภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ท่องเที่ยว และบริการ 9 โครงการ ได้แก่ โครงการเปิดพื้นที่อุทยานวัฒนธรรมส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก, โครงการผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์, โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองวัฒนธรรมต้นแบบ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน , โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล , โครงการมาตรฐาน "สำรับไทย" จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ครัวโลก , โครงการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยและพัฒนาทักษะชีวิตใหม่, โครงการมหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก", โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย "บวรวัฒนธรรมโมเดล"

 

2.แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน

รวมถึงการสร้างความเข้า ถึงช่องทางการตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้วางกรอบการดำเนินงานไว้หกด้านเพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการ คือ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม, ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม , พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

 

ส่งเสริมเทศกาลประเพณี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว , ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและพัฒนาทักษะวิถีชีวิตใหม่, ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

โดยโครงการเหล่านี้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.) และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนที่จะส่งไปยังสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลับขึ้นด้านบน