มส.เข้ม "พระขับรถ" ให้ตำรวจจับได้ หลังพบซิ่งชน 21 คดี

มส.เข้ม "พระขับรถ" ให้ตำรวจจับได้ หลังพบซิ่งชน 21 คดี

มส.เข้ม "พระขับรถ" ให้ตำรวจจับได้ หลังพบซิ่งชน 21 คดี

รูปข่าว : มส.เข้ม "พระขับรถ" ให้ตำรวจจับได้ หลังพบซิ่งชน 21 คดี

คณะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้ตำรวจ บังคับใช้กฎหมายปกติกับพระภิกษุสามเณร ฝ่าฝืนขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานต์ได้แล้ว พบว่าปี 2558-ปัจจุบันมีอุบัติเหตุ 21 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งพระสงฆ์-ฆราวาส 13 คน จากเดิมที่ตำรวจไม่จับแค่ตักเตือนเท่านั้น

วานนี้ (21 มิ.ย.2563) นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบให้แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องของการตรวจตราการขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ของพระภิกษุ-สามเณร ให้เหมือนกับประชาชนทั่วไป โดยให้บังคับใช้กฎหมายให้เหมือนประชาชนทั่วไป เนื่องจากที่ผ่านมา ตำรวจเมื่อพบพระภิกษุ-สามเณร ขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินคดี อย่างมากเลยก็จะจับไปส่งให้เจ้าคณะปกครองทำการตักเตือนเท่านั้น

เมื่อมีมติออกมาแล้ว หากตำรวจพบเจอพระภิกษุ-สามเณรขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปในทันที  

นายณรงค์ กล่าวว่า ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่ควรขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เพราะอาจส่งผลให้มีความผิดทางวินัย เข้าขั้นอาบัติปาราชิกได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พศ. มีหนังสือ ที่ พศ.0006/03305 เมื่อ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน พศ.จึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณร เยี่ยงประชาชนทั่วไป

ภาพ: เฟซบุ๊ก Kom Kosana

ภาพ: เฟซบุ๊ก Kom Kosana

 

ด้านสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมและวัตถุประสงค์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเห็นควรให้ดำเนินการ กรณีที่ตรวจพบพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบใบสุทธิ วัดที่สังกัด ใบอนุญาตขับรถแล้วถ่ายภาพและรายงาน ให้เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ หรือเจ้าคณะจังหวัดทราบ และ ในกรณีพบการกระทำผิดซ้ำอีก ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฏหมายได้ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

พบปัญหา 21 เหตุการณ์เสียชีวิต-บาดเจ็บ

ขณะที่การประชุมมหาเถรสมาคมเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชน กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำการรวบรวมข่าวจากสื่อสารมวลชน ที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 21 เหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส รวม 13 คน และบาดเจ็บ 13 คน

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ เพื่อมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบถวายในที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้ 1. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย ทราบ เพื่อแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดตามลำดับ สอดส่อง ดูแล กำชับให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีตประเพณี 2. แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563  ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจตราการขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยี่ยงประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน