สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้คนในชุมชนสู้ COVID-19

สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้คนในชุมชนสู้ COVID-19

สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้คนในชุมชนสู้ COVID-19

รูปข่าว : สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้คนในชุมชนสู้ COVID-19

ชาวบ้านแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง กว่า 45 คน เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่าง สู้ COVID – 19 ของกระทรวงแรงงาน หลังว่างงานเนื่องจากนายจ้างปิดกิจการ และบางคนเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้

วันนี้(22 มิ.ย.2563) นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID – 19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านแม่ต๋ำ) จ.ลำปาง ม.1 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีพระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพภายใต้ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID – 19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด มีงานทำ มีรายได้ เพื่อจุนเจือภายในครอบครัว โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 19.8 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์มตัวอย่าง ระยะเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. – 28 ก.ค. 2563 ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง หยุดทุกวันอาทิตย์ จะได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งนี้จะมีพี่น้องแรงงานเข้าร่วมโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,101 คน

 


รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า จ.ลำปางมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 40 คน ทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปมาก่อน รองลงมา ได้แก่ ทำการเกษตร ทำงานในโรงงาน และค้าขาย ตามลำดับ มีรายได้ต่ำสุด 3,000 บาท และสูงสุด 25,000 บาทต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.- 13 ก.ค.2563 ระยะเวลา 60 วัน หยุดทุกวันอาทิตย์ ค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อเดือน ซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ทุกคน

 


ซึ่งปฏิบัติงานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับพื้นที่สร้างคอกหมูหลุม โรงเลี้ยงไก่ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง กับดักแมลง และปรับพื้นที่แปลงนาข้าว นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะช่วยเติมเต็มตามภารกิจ อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ได้นำหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนำหลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์” ไปให้ความรู้ นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จะได้นำการสาธิตอาชีพ ความรู้กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ไปชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ ของกระทรวงแรงงาน ในส่วนของจังหวัดลำปางจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งได้กลับไปทำงานในสถานประกอบการเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย นอกจากนี้ อีกส่วนหนึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป

กลับขึ้นด้านบน