กระทรวงแรงงาน จ้างงานชาวเชียงใหม่ที่ตกงาน

กระทรวงแรงงาน จ้างงานชาวเชียงใหม่ที่ตกงาน

กระทรวงแรงงาน จ้างงานชาวเชียงใหม่ที่ตกงาน

รูปข่าว : กระทรวงแรงงาน จ้างงานชาวเชียงใหม่ที่ตกงาน

ชาวบ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID – 19” ก.แรงงาน หลังถูกโรงงานเย็บผ้าเลิกจ้างและปิดกิจการถาวรเพราะ COVID-19 โดยได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 60 วัน

วันนี้(23 มิ.ย.2563) นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยCOVID– 19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านดงเย็น) จ.เชียงใหม่ ม.15 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


นางเธียรรัตน์ กล่าวว่าเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีพระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ภายใต้ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID– 19”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบCOVIDมีงานทำ มีรายได้ เพื่อจุนเจือภายในครอบครัว โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 19.8 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์มตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ ประชาชนจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งนี้จะมีพี่น้องแรงงานเข้าร่วมโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,101 คน

 


นางนงคราญ อุปธรรม อายุ 51 ปี ชาวบ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หนึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บอกว่า เดิมมีอาชีพรับจ้างเย็บผ้าแต่ถูกเลืกจ้างเพราะสถานประกอบการปิดกิจการจากผลกระทบCOVID-19 จึงทำให้ว่างงานหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้มีรายได้วันละ 300 บาท และยังได้ความรู้ด้านการเกษตรทฤษฏีใหม่ ไปต่อยอดในอาชีพเกษตรกรอีกด้วย

 

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 42 คน ขณะนี้เหลือ 57 คน โดยบางส่วนได้กลับไปทำงานที่สถานประกอบการเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวน ทำไร่ มากที่สุด รองลงมา คือ รับจ้าง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.- 13 ก.ค.63 ระยะเวลา 60 วัน หยุดทุกวันอาทิตย์ ค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน

 


ซึ่งการจ่ายเงินเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯจะออกไปจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเป็นเงินสด 10 วัน/จ่ายครั้ง นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะช่วยเติมเต็มตามภารกิจ อาทิ สำนักงานแรงงานจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการฯ การประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้แนะนำการส่งเสริมการมีงานทำ

ในส่วนการต่อยอดงานภาคเกษตรกรรมของสถานประกอบการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สาธิตการปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูกพืชไร้ดิน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำ พ.ร.บ.การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40

กลับขึ้นด้านบน