"ศักดิ์สยาม" เกลี่ยงานใหม่ ยึดคืนอำนาจอนุมัติงบฯ-ออกใบอนุญาต

"ศักดิ์สยาม" เกลี่ยงานใหม่ ยึดคืนอำนาจอนุมัติงบฯ-ออกใบอนุญาต

"ศักดิ์สยาม" เกลี่ยงานใหม่ ยึดคืนอำนาจอนุมัติงบฯ-ออกใบอนุญาต

รูปข่าว : "ศักดิ์สยาม" เกลี่ยงานใหม่ ยึดคืนอำนาจอนุมัติงบฯ-ออกใบอนุญาต

"ศักดิ์สยาม" ยืนยันไม่ได้ขัดแย้งกับ “อธิรัฐ-ถาวร” 2 รมช.คมนาคม คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานสอดคล้องกับปัจจุบัน หลังมีกระแสข่าวออกคำสั่งยึดอำนาจการอนุมัติงบประมาณ-ออกใบอนุญาต​มาดูแลเอง

วันนี้ (24 มิ.ย.2563) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง 3 รัฐมนตรี ของกระทรวงคมนาคม คือ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม, นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ยืนยันว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดและยังทำงานกันตามปกติ

นายศักดิ์สยามเปิดเผยว่า คำสั่งแบ่งงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ คำสั่งที่ 429/2563 ล่าสุดเป็นการดำเนินการตามคำสั่งเดิม แต่ต้องออกคำสั่งใหม่เนื่องจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้พ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ คำสั่งได้ศึกษาระเบียบกฎหมายและตัวแบบจากกระทรวงต่างๆ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีออกมา สำหรับคำสั่งที่ออกมานั้นไม่ใช่แค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้น ทุกกระทรวงก็เขียนแบบเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 242/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และโดยที่กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทำให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 ประกอบกับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เกิน 50% ย่อมหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด ที่รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50% ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงคมนาคม สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ 242/2562

คำสั่งแบ่งงานใหม่

โดยคำสั่งใหม่ 1. มอบอำนาจให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม มีอำนาจกำกับดูแล และปฏิบัติการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมเจ้าท่า และ 2.การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2. มอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมท่าอากาศยาน 2.สถาบันการบินพลเรือน 3.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ 4.บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

3. ในการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาจมอบอำนาจการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือบรรดาเอกสารใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ไห้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบในโอกาสแรก

4. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลหรือมีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล หรือผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่ยุติธรรมแก่ประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถสั่งการในเรื่องนั้นได้โดยตรง

5. ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อำนาจในการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

6. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550

 

กลับขึ้นด้านบน