ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศปม.เพิ่มความเข้มตรวจกิจการ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศปม.เพิ่มความเข้มตรวจกิจการ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศปม.เพิ่มความเข้มตรวจกิจการ

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศปม.เพิ่มความเข้มตรวจกิจการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศปม.คงจุดตรวจร่วม ชุดสายตรวจร่วม และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเฟส 5

วันนี้ (1 ก.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 20/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) โดยมีรายละเอียดว่า

เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 11 และฉบับ 12) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2563 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ2548 (ฉบับที่ 6) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) ข้อ 4 และข้อ 5 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 1/2563 ลงวันที่ 27 มี.ค.2563 ข้อ 1 จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในเรื่องปรับการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 จัดตั้งคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบหน้าที่และอำนาจ และแต่งตั้งหัวหน้าคณะตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ยังมีผลบังคับใช้และปรับการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนให้คำแนะนำและกวดขันให้สถานประกอบการและประชาชนดำเนินชีวิตแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

2.ดำรงความต่อเนื่องในการตั้งจุดตรวจร่วม และชุดสายตรวจร่วม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

กลับขึ้นด้านบน