กังขา! ทส.เทงบฯ 3 กรมใหญ่ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

กังขา! ทส.เทงบฯ 3 กรมใหญ่ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

กังขา! ทส.เทงบฯ 3 กรมใหญ่ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

รูปข่าว : กังขา! ทส.เทงบฯ 3 กรมใหญ่ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.พรรคก้าวไกล จากกลุ่มชาติพันธุ์ ชำแหละงบประมาณ 64 ของกระทรวงทรัพย์ฯ พบมากกว่า 20,000 ล้านบาทกระจุกใน 3 กรมใหญ่คืออุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ แต่พบงบกองค่าบุคลากร คุรุภัณฑ์ ก่อสร้าง การจัดซื้อและอีเว้นต์

วันนี้ (2 ก.ค.2563) นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.พรรคก้าวไกล จากกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวว่า ขอบคุณพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มานั่งฟังการอภิปรายงบประมาณ โดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะอยากให้วางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องตอบโจทย์คุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาที่ยั่งยืนของประชาชน 

โดยงบปี 64 มีการตั้งไว้ 3 กรมที่ใช้งบเยอะ คือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 11,080 ล้านบาท หรือ 37% รองลงมากรมป่าไม้ 5,267 ล้านบาท หรือ 28% และกรมควบคุมมลพิษ 660 ล้านบาท หรือ 2% แต่ตัดงบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ออกไปทั้งที่ทำหน้าที่เป็นหัวใจของความร่วมมือ เเป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมการทำงานกับชาวบ้านเครือข่าย โดยปี 63 ถูกตัดเหลือแค่ 600 ล้านบาท และปี 64 ถูกปรับลดเหลือ 500 ล้านเท่านั้น

นายมานพ ระบุว่า เมื่อชำแหละงบรายกรม ในส่วนของกรมอุทยานฯ พบว่า 3 อันดับแรก คือแผนงานฟื้นฟูด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 3,300 ล้านบาท พบเป็นค่าจ้างเหมาพนัก งาน ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเชื้อเพลิง

รองลงแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ 1,400 ล้านบาท พบว่าเกือบ 50% คือค่าคุรุภัณฑ์ 98 รายการ เช่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถบรรทุกชนิดเทท้าย  รถกระบะตรวจการณ์ รถดับเพลิงปิกอัพ และเรือไม้ฟาด ส่วนแผนงานบูรณการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 550 ล้านบาท พบว่ามีโครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โครงการบริหารจัดการทรัพยากร งบทั้งหมดคือค่าคุรภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ผมไม่เข้าใจทำไมคำว่าบูรณาการ จึงยังหนีไม่พ้นค่าว่าค่าคุรุภัณฑ์ การก่อสร้าง ค่าประชาสัมพันธ์ งานอีเว้นต์ มันไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในข้อไหน 

 

เทงบ 3 กรม-วัดผลไฟป่าไร้ประสิทธิภาพ


นายมานพ ระบุว่า ส่วนกรมป่าไม้ พบว่าแผนบูรณาการไฟป่า หมอกควันของกรมป่าไม้ 343 ล้าน พบว่า 43 รายการเป็นงบก่อสร้างทั้งหมดทั้ งที่รู้ว่างบไฟป่าที่ไปสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครตั้งงบ 750,000 บาทเชียงใหม่ตั้งงบ 1.5 แสนบาทเท่านั้น

ผมตั้งข้อสังเกตว่ายังคงซ้ำรอยงบปี 63 เพราะงบไม่ได้ถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวชี้วัดง่ายๆ เช่น จากจิสด้า พบว่าปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองจากจุดความร้อนสะสมสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งที่ปี 61 ลดลง

ขณะที่ผลวิเคราะห์จากเครือข่ายพบว่าข้อมูลดาวเทียมพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ของปี 58-62 สถิติพบพื้นที่ไหม้ซ้ำซาก ทำไม ทส.จึงไม่หยิบไปกำหนดเป็นทิศทางวางแผนใช้งบ 64 ทั้งที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพราจะรู้ว่าพื้นที่ไฟป่ารุนแรงอยู่ตรงไหน จะใช้ความรู้ และเครื่องมือไปใช้ ถ้าไม่นำข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นตัวตั้งจะแก้ปัญหาไฟป่าไม่ได้ผล

ถ้าเอาประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นตัวตั้ง และออกแบบกระบวนการ ปัญหามี 3 ส่วนคือที่ดิน สิทธิในที่ดินทำกิน การัดการป่าไม้ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ และการจัดการภัยพิบัติแบบ Area-based 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน